Tuli­pa­lo tuho­si Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lon jo kol­man­nen kerran

Tuli­pa­lo koi­tui Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lon koh­ta­lok­si kol­man­nen ker­ran sen his­to­rian aika­na. Sun­nun­tai­ta vas­ten yöl­lä pala­neen raken­nuk­sen jäl­ki­sam­mu­tus- ja rai­vaus­työt jat­ku­vat edelleen.

Tuli­pa­lon havait­si lau­an­tai-ilta­na kel­lo 23 jäl­keen ohi­kul­ki­ja. Palo­kun­nan saa­pues­sa pian pai­kal­le tuli nuo­li jo val­toi­me­naan raken­nus­ta. Häly­tyk­sen noin 1000 neliön suu­rui­sen raken­nuk­sen sam­mu­tus­töi­hin sai 11 Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen yksik­köä. Asuk­kai­ta varoi­tet­tiin yöl­lä sakeas­ta savus­ta. Vie­lä ei ole tark­kaan tie­dos­sa min­kä ver­ran tuli­pa­los­ta aiheu­tui hait­taa tai vahin­ko­ja lähia­lu­een kiin­teis­töil­le. Tiet­tä­väs­ti jos­ta­kin kodis­ta jou­dut­tiin läh­te­mään yök­si evakkoon.

Vii­me yönä pala­nut työ­väen­ta­lo raken­net­tiin 1980-luvun alus­sa, sil­lä 40 vuot­ta sit­ten, tar­kal­leen 13.2.1980, raju tuli­pa­lo tuho­si 1920-luvun alus­sa raken­ne­tun ensim­mäi­sen työväentalon.

– Ensim­mäi­sen talon pii­rus­tuk­set suun­nit­te­li Erk­ki Kaup­pi­la, ja hän oli­kin onnis­tu­nut löy­tä­mään erit­täin kau­niit piir­teet raken­nuk­sel­le. Har­jan­nos­ta­jai­sia vie­tet­tiin hei­nä­kuus­sa 1921 ja tupaan pääs­tiin jo sama­na syk­sy­nä. Pihal­le teh­tiin myös tans­si­la­va. Talo ei ehti­nyt kui­ten­kaan saa­da ulko­vuor­ta kun tuli­pa­lo iski 21.1.1922 ja polt­ti juh­la­sa­lin ja näyt­tä­mön koko­naan ja vah­ti­mes­ta­rin asun­to piti kor­ja­ta, muis­te­lee his­to­ri­aa kerää­vä ja tal­len­ta­va mar­tin­nie­me­läi­nen Pent­ti Utriainen.

Vii­me­öi­sen tuli­pa­lon syt­ty­mis­syy­tä ei vie­lä tie­de­tä. Polii­si ja pelas­tus­lai­tos sel­vit­tä­vät asiaa.

Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lo ei ollut enää käy­tös­sä, vaan tilat sul­jet­tiin sisäil­maon­gel­mien vuok­si pari vuot­ta sitten.

Vii­meis­tä edel­li­sinä talon­mie­hi­nä työ­väen­ta­lol­la toi­mi­vat  Mar­jo ja Juk­ka Raappana.

- Loh­du­ton näky. Täs­tä talos­ta on niin iha­nia muis­to­ja, tääl­lä oli pal­jon toi­min­taa ja sitä pyrit­tiin jär­jes­tä­mään aivan vii­mei­seen asti, sanoi talon rau­nioi­den äärel­le sun­nun­tia­na tul­lut Mar­jo Raappana.

- Kuu­lin tuli­pa­los­ta jo yöl­lä. Itku­han sii­nä tuli. Tytöil­le Jen­nal­le ja Mii­al­le täs­tä ker­rot­tiin aamul­la varo­vas­ti, ja hekin ovat surul­li­sia. Tytöt halusi­vat myös  tul­la kat­so­maan enti­sen kodin raunioita.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 31.3.

TyšöväŠentalosta on enŠŠää rau­niot jäljellä.