Toi­mit­ta­jal­ta: Ymmär­tä­mi­nen koetuksella

Maa­il­ma muut­tuu, ja niin muut­tu­vat sanat ja kie­li. Suo­mes­ta vuo­si­kym­me­niä sit­ten pois­muut­ta­neet ker­to­vat, ettei­vät enää tah­do ymmär­tää kaik­kea, var­sin­kaan net­ti­maa­il­mas­sa vil­jel­tä­vää teks­tiä. Peräs­sä on pysy­mis­tä meil­lä muillakin.

Kie­li­toi­mis­ton yllä­pi­tä­mään sana­kir­jaan lisä­tään tänä­kin vuon­na 600 uut­ta sanaa, jois­ta mai­nit­ta­koon esi­merk­kei­nä alien, bitcoin, cis­su­ku­puo­li­nen, digi­na­tii­vi, dro­ne eli droo­ni, este­no­mi, fit­ness, G‑piste, hävik­ki­ruo­ka, ilmas­to­pa­ko­lai­nen, jon­ne, kau­pun­ki­pyö­rä, koke­mus­asian­tun­ti­ja, kon­fi­gu­roi­da, liha­ton, mas­sa­da­ta, mobii­li­lip­pu, nih­keil­lä, rip­sien­pi­den­nys, sydä­nis­ku­ri, tubet­taa ja vegaaninen.

Jot­kut sanat näis­tä ovat jo hyvin­kin tut­tu­ja, mut­ta monet vaa­ti­vat ”suo­men­nos­ta”. Jon­ne on kuu­lem­ma ”ste­ro­tyyp­pi­nen ylä­as­tee­lais­poi­ka, joka käyt­tää muo­dik­kai­ta vir­voik­kei­ta, pukeu­tuu ajan­mu­kai­ses­ti ja on kiin­nos­tu­nut moottoriajoneuvoista.”

Uusien sano­jen ohel­la byro­kraat­ti­nen kapu­la­kie­li haas­taa kan­sa­lai­set yhä edel­leen. Sel­ko­kes­kuk­sen kehit­tä­mis­pääl­lik­kö Lee­alau­ra Les­ke­lä arve­lee Ilta­sa­no­mi­nen haas­tat­te­lus­sa, että noin puo­li mil­joo­naa suo­ma­lais­ta on syr­jäy­ty­mi­sen vaa­ras­sa, kos­ka he eivät saa sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den (sote) uudis­tuk­ses­ta tar­vit­ta­vaa tie­toa kie­lel­lis­ten vai­keuk­sien vuoksi.

Tähän ryh­mään lue­taan ikään­ty­neet ja muis­ti­sai­raat, vam­mais­ryh­mät ja huo­nos­ti suo­mea osaa­vat, mut­ta jouk­ko on todel­li­suu­des­sa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi, sil­lä uudis­tuk­sen sisäl­tö lie­nee val­tao­sal­le kan­sa­lai­sia hämä­rän pei­tos­sa. Jos uudis­tus toteu­tuu, on vies­tin­tä sen sisäl­lös­tä val­ta­va haas­te. Myös medial­la on tär­keä teh­tä­vä tie­don välittämisessä.

Tar­vi­taan­ko jopa uusi neu­vo­va ammat­ti­kun­ta ker­to­maan kan­sa­lai­sil­le mitä pitää teh­dä, vali­ta tai min­ne men­nä? Tie­don­vä­li­tys ei toi­mi pel­käs­tään sil­lä, että asiois­ta ker­ro­taan jon­kin ins­tans­sin nettisivuilla.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi