Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la koko Yli­kii­min­ki liik­keel­lä

Tervahauta on Ylikiimingin perinneviikon kohokohta. Sitä rakennetaan jälleen Tervasautiolle. Tapahtumapaikalla on varauduttu nyt myös sateeseen. Viime vuonna otettiin käyttöön ohjelmalava ja nyt myös katsomoa on katettu. Kuva vuoden 2016 TervasTiima-viikolta. Kuva: Teea Tunturi

Ter­vas­Tii­ma-perin­ne­viik­ko käyn­nis­tyy Yli­kii­min­gis­sä jäl­leen lau­an­tai­na. Van­ho­ja perin­tei­tä nou­dat­ta­vaa koti­seu­tu­ta­pah­tu­maa on jär­jes­tet­ty 1960-luvul­ta läh­tien. Muka­na nyt­kin on laa­ja jouk­ko pai­kal­li­sia vapaa­eh­toi­sia ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta kym­me­nis­tä yhdis­tyk­sis­tä ja yri­tyk­sis­tä.

– Voi sanoa, että koko Yli­kii­min­ki on liik­keel­lä, kiteyt­tää Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kyös­ti Rasi. Tapah­tu­mat vetä­vät ylei­söä laa­jem­mal­ta­kin alu­eel­ta.

Ter­vas­Tii­ma on ohjel­mal­taan moni­puo­li­nen ja tapah­tu­mat levit­täy­ty­vät laa­jal­ti myös eri kylil­le. Luvas­sa on jäl­leen muun muas­sa perin­ne­tie­tout­ta, musiik­kia, näy­tel­mä, kisai­lua, las­ten kar­ne­vaa­lit, nuo­tan­ve­toa, ravit ja tans­sia.

Myös huu­mo­ria vil­jel­lään ja tur­han­tark­kuus on Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la unoh­det­tu. Sitä kuvas­taa myös nimi Ter­vas­Tii­ma. Ter­vas kuvas­taa ter­vaa ja ter­van­polt­toa, tii­ma on tun­ti eli tun­te­roi­nen. Tapah­tu­mat ja tilai­suu­det on aika­tau­lu­tet­tu, mut­ta jos vaik­ka tuu­li ei ole suo­tui­sa ter­va­hau­dan sytyt­tä­mi­sel­le tiet­ty­nä kel­lon­lyö­mä­nä, ter­va­hau­ta syty­te­tään vähän myö­hem­min pas­se­li­na ajan­koh­ta­na, sel­ven­tää Kyös­ti Rasi.

Näin kävi, tosin har­vi­nai­ses­ti, vii­me vuo­den ter­va­hau­dan syty­tys­juh­las­sa Ter­va­sau­tiol­la, jol­loin vet­tä tuli kuin aisaa. Ter­va­hau­ta voi­tiin kui­ten­kin sytyt­tää myö­hem­min illal­la. Vii­me vuon­na otet­tiin käyt­töön uusi ohjel­ma­la­va, nyt myös kat­so­moon on raken­net­tu suo­jaa ja näin varau­dut­tu satee­seen.

Ter­vas­Tii­ma-vii­kon jär­jes­te­lyt ovat lop­pusuo­ral­la ja tar­kis­tuk­sia vail­le.

– Ter­va­hau­taa on val­mis­tel­tu täl­lä vii­kol­la tii­vis­tä­mäl­lä poh­jaa ja lait­ta­mal­la sen pääl­le savea, jon­ka pääl­le ter­vas­puut lado­taan, kuvai­lee Kyös­ti Rasi. Myös asu­kas­tu­van lait­teis­ton toi­mi­vuut­ta on tes­tat­tu esi­tyk­siä var­ten.

Ter­va­hau­dan syty­ty­sil­ta on Ter­va­sau­tiol­la tiis­tai­na 3.7. kel­lo 18 alkaen. Ter­veh­dyk­sen tuo Rei­jo Sal­li­nen, joka on myös yksi ter­va­hau­dan sytyt­tä­jis­tä. Ter­va­hau­ta syty­te­tään kel­lo 19 aikaan. Muka­na on myös yli­kii­min­ki­läi­nen voi­ma­nos­tos­sa menes­ty­nyt Juha­ni Kok­ko ja mui­ta merk­ki­hen­ki­löi­tä.

Van­ha pap­pi­la myös tapah­tu­ma-alu­ee­na

Uut­ta tämän­ke­säi­sel­lä Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la on, että lau­an­tain kisai­lu­päi­vän tapah­tu­mat on siir­ret­ty Pyl­kö­na­hol­ta enti­sen seu­ra­kun­ta­ta­lon ja van­han pap­pi­lan piha-alu­eel­le. Ohjel­mas­sa on esi­mer­kik­si köy­den­ve­toa, yllä­tyk­sel­li­nen teh­tä­vä­ras­ti­ki­sa ja haus­kat hiih­to­ki­sat, jos­sa kisa-asu­na on kesä­re­ton­ki, rip­pi­pu­ku tai muu per­soo­nal­li­nen asu. Kylien ris­keim­piä kut­su­taan “pitä­jä­ot­te­luun” Yli­kii­min­ki vas­taan Kii­min­ki. Kaha­vi­las­sa tar­joil­laan liha­keit­toa, rös­sy­pot­tu­ja ja nis­ku­ka­ha­via.

Ter­vas­tii­ma­viik­ko tar­jo­aa siis jokai­sel­le jota­kin. Ylei­sö­rik­kaim­mat tapah­tu­mat ovat perin­tei­ses­ti olleet ter­va­hau­dan syty­tys­juh­la, kes­ki­vii­kon perin­neil­ta ja tors­tain ter­vas­mark­ki­nat. Ter­vas­mark­ki­noil­la on myyn­ti­ko­ju­ja ja tapah­tu­mas­sa pal­ki­taan myös vuo­den yrit­tä­jä.

Perin­ne­vii­kon kun­niak­si kir­kon­kel­lot soi­vat joka ilta kel­lo 20. Ter­vas­Tii­ma 30.6.–8.7. Tar­kem­pi ohjel­ma: www.tervasvesainen.fi