Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la koko Yli­kii­min­ki liikkeellä

Tervahauta on Ylikiimingin perinneviikon kohokohta. Sitä rakennetaan jälleen Tervasautiolle. Tapahtumapaikalla on varauduttu nyt myös sateeseen. Viime vuonna otettiin käyttöön ohjelmalava ja nyt myös katsomoa on katettu. Kuva vuoden 2016 TervasTiima-viikolta. Kuva: Teea Tunturi

Ter­vas­Tii­ma-perin­ne­viik­ko käyn­nis­tyy Yli­kii­min­gis­sä jäl­leen lau­an­tai­na. Van­ho­ja perin­tei­tä nou­dat­ta­vaa koti­seu­tu­ta­pah­tu­maa on jär­jes­tet­ty 1960-luvul­ta läh­tien. Muka­na nyt­kin on laa­ja jouk­ko pai­kal­li­sia vapaa­eh­toi­sia ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta kym­me­nis­tä yhdis­tyk­sis­tä ja yrityksistä.

– Voi sanoa, että koko Yli­kii­min­ki on liik­keel­lä, kiteyt­tää Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kyös­ti Rasi. Tapah­tu­mat vetä­vät ylei­söä laa­jem­mal­ta­kin alueelta.

Ter­vas­Tii­ma on ohjel­mal­taan moni­puo­li­nen ja tapah­tu­mat levit­täy­ty­vät laa­jal­ti myös eri kylil­le. Luvas­sa on jäl­leen muun muas­sa perin­ne­tie­tout­ta, musiik­kia, näy­tel­mä, kisai­lua, las­ten kar­ne­vaa­lit, nuo­tan­ve­toa, ravit ja tanssia.

Myös huu­mo­ria vil­jel­lään ja tur­han­tark­kuus on Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la unoh­det­tu. Sitä kuvas­taa myös nimi Ter­vas­Tii­ma. Ter­vas kuvas­taa ter­vaa ja ter­van­polt­toa, tii­ma on tun­ti eli tun­te­roi­nen. Tapah­tu­mat ja tilai­suu­det on aika­tau­lu­tet­tu, mut­ta jos vaik­ka tuu­li ei ole suo­tui­sa ter­va­hau­dan sytyt­tä­mi­sel­le tiet­ty­nä kel­lon­lyö­mä­nä, ter­va­hau­ta syty­te­tään vähän myö­hem­min pas­se­li­na ajan­koh­ta­na, sel­ven­tää Kyös­ti Rasi.

Näin kävi, tosin har­vi­nai­ses­ti, vii­me vuo­den ter­va­hau­dan syty­tys­juh­las­sa Ter­va­sau­tiol­la, jol­loin vet­tä tuli kuin aisaa. Ter­va­hau­ta voi­tiin kui­ten­kin sytyt­tää myö­hem­min illal­la. Vii­me vuon­na otet­tiin käyt­töön uusi ohjel­ma­la­va, nyt myös kat­so­moon on raken­net­tu suo­jaa ja näin varau­dut­tu sateeseen.

Ter­vas­Tii­ma-vii­kon jär­jes­te­lyt ovat lop­pusuo­ral­la ja tar­kis­tuk­sia vaille.

– Ter­va­hau­taa on val­mis­tel­tu täl­lä vii­kol­la tii­vis­tä­mäl­lä poh­jaa ja lait­ta­mal­la sen pääl­le savea, jon­ka pääl­le ter­vas­puut lado­taan, kuvai­lee Kyös­ti Rasi. Myös asu­kas­tu­van lait­teis­ton toi­mi­vuut­ta on tes­tat­tu esi­tyk­siä varten.

Ter­va­hau­dan syty­ty­sil­ta on Ter­va­sau­tiol­la tiis­tai­na 3.7. kel­lo 18 alkaen. Ter­veh­dyk­sen tuo Rei­jo Sal­li­nen, joka on myös yksi ter­va­hau­dan sytyt­tä­jis­tä. Ter­va­hau­ta syty­te­tään kel­lo 19 aikaan. Muka­na on myös yli­kii­min­ki­läi­nen voi­ma­nos­tos­sa menes­ty­nyt Juha­ni Kok­ko ja mui­ta merkkihenkilöitä.

Van­ha pap­pi­la myös tapahtuma-alueena

Uut­ta tämän­ke­säi­sel­lä Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la on, että lau­an­tain kisai­lu­päi­vän tapah­tu­mat on siir­ret­ty Pyl­kö­na­hol­ta enti­sen seu­ra­kun­ta­ta­lon ja van­han pap­pi­lan piha-alu­eel­le. Ohjel­mas­sa on esi­mer­kik­si köy­den­ve­toa, yllä­tyk­sel­li­nen teh­tä­vä­ras­ti­ki­sa ja haus­kat hiih­to­ki­sat, jos­sa kisa-asu­na on kesä­re­ton­ki, rip­pi­pu­ku tai muu per­soo­nal­li­nen asu. Kylien ris­keim­piä kut­su­taan “pitä­jä­ot­te­luun” Yli­kii­min­ki vas­taan Kii­min­ki. Kaha­vi­las­sa tar­joil­laan liha­keit­toa, rös­sy­pot­tu­ja ja niskukahavia.

Ter­vas­tii­ma­viik­ko tar­jo­aa siis jokai­sel­le jota­kin. Ylei­sö­rik­kaim­mat tapah­tu­mat ovat perin­tei­ses­ti olleet ter­va­hau­dan syty­tys­juh­la, kes­ki­vii­kon perin­neil­ta ja tors­tain ter­vas­mark­ki­nat. Ter­vas­mark­ki­noil­la on myyn­ti­ko­ju­ja ja tapah­tu­mas­sa pal­ki­taan myös vuo­den yrittäjä.

Perin­ne­vii­kon kun­niak­si kir­kon­kel­lot soi­vat joka ilta kel­lo 20. Ter­vas­Tii­ma 30.6.–8.7. Tar­kem­pi ohjel­ma: www.tervasvesainen.fi