Juok­su­kal­ja­var­kauk­sis­ta tulee tur­haa työ­tä kaupoille

Alkoholivarkauksiin syyllistyvät useimmiten jo päihtyneet henkilöt, kerrotaan Haukiputaan ja Kiimingin alueen kaupoista.

Alko­ho­li­nä­pis­tyk­set eivät ole ylei­nen ongel­ma Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä. Näpis­tys­ten aiheut­ta­ma lisä­työ ja talou­del­li­set mene­tyk­set tun­tu­vat kui­ten­kin kaup­po­jen ja kios­kien toi­min­nas­sa. Soit­to­kier­ros Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin alu­een kaup­pa­liik­kei­siin pal­jas­taa, ettei­vät niin sano­tut juok­su­kal­ja­var­kau­det ole ylei­siä. Kyse­lyyn vas­tan­neet yri­tyk­set ker­toi­vat var­kauk­sia tapah­tu­van sil­loin täl­löin tai har­vi­nai­ses­ti. Vii­kot­tai­ses­ta vai­vas­ta ei puhui­si kukaan. Monen yrit­tä­jän ja myy­mä­lä­pääl­li­kön mukaan juok­su­kal­ja­var­kauk­siin syyllistyvät… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus