Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan uusi kerrostalo

Nyt tyhillään olevassa ja purettavassa liiketalossa on toiminut useita yrityksiä, muun muassa kodinkoneliike, käsityökauppa ja kirpputori.

Temo­tek Oy alkaa raken­taa Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan Her­ra­lan­ku­jan ja Ran­nan­tien kul­mauk­seen neli­ker­rok­sis­ta ker­ros­ta­loa, johon tulee 25 asun­toa. Van­ha tyh­jil­lään ole­va lii­ke­ta­lo pure­taan. Temo­te­kin suun­ni­tel­mis­sa on raken­taa seu­raa­vis­sa vai­heis­sa samaan kort­te­liin toi­nen vas­taa­va ker­ros­ta­lo ja palvelutalo.

Tavoit­tee­na on käyn­nis­tää  ensim­mäi­sen ker­ros­ta­lon raken­nus­työt tänä syk­sy­nä. Raken­ta­mi­nen alkaa, kun puo­let asun­nois­ta on varat­tu, ker­too myyn­ti­pääl­lik­kö Vesa-Mat­ti Tervonen.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­na 28.6.

Havain­ne­ku­va uudes­ta ker­ros­ta­los­ta. Etua­lal­la ker­ros­ta­lo, jota suun­ni­tel­laan pääs­tä­vän raken­ta­maan tänä syk­sy­nä. Kuvas­sa oikeal­la toi­nen ker­ros­ta­lo. Pal­ve­lu­ta­lo sijoit­tui­si raken­nus­ten län­si­puo­lel­le San­ta­hol­man suuntaan.