Tai­tei­den Yö kut­sui osal­lis­tu­maan

Tai­tei­den Yö kut­sui kel­lo­lai­sia osal­lis­tu­maan ja koke­maan tai­de-elä­myk­siä vii­me tors­tai-ilta­na Kel­lon kou­lul­le. Niin osal­lis­tu­ja­mää­rä kuin illas­ta saa­tu myön­tei­nen palau­te yllät­ti jär­jes­tä­jät posi­tii­vi­ses­ti.

– Olim­me erit­täin tyy­ty­väi­siä tapah­tu­maan, saim­me osal­lis­tu­jil­ta pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. Moni toi­voi, että vas­taa­vaa oli­si Kel­los­sa enem­män ja tapah­tu­mal­le toi­vot­tiin jat­koa, iloit­si Tai­tei­den Yön jär­jes­te­lyis­tä vas­tan­neen van­hem­pain­toi­mi­kun­nan Vii­sa­rin puheen­joh­ta­ja Karo­lii­na Paa­li­mä­ki-Paak­ki.

– Doku­men­toim­me tapah­tu­man suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen huo­lel­li­ses­ti, näin vas­taa­va on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää jat­kos­sa uudel­leen, hän lupaa.

Muka­na toteu­tuk­ses­sa oli van­hem­pia, oppi­lai­ta, kou­lun opet­ta­jia ja muu­ta kou­lun hen­ki­lö­kun­taa sekä Vii­sa­rin ver­kos­tois­ta kon­tak­toi­tu­ja ammat­ti­tai­toi­sia pajo­jen vetä­jiä. Yri­ty­syh­teis­työ­kump­pa­nei­na oli­vat tai­de-elä­myk­siä jär­jes­tä­mäs­sä Hopeik­ko ja Tuli­kuk­ka ry.

Maria Pak­ka­la maa­laa­mas­sa kuvio­ta Joo­na Palo­saa­ren pos­keen.

Musiik­kia, savi­töi­tä, korun­te­koa

Musiik­ki­työ­pa­ja oli yksi tai­de­pis­teis­tä. Kou­lun enti­set oppi­laat, musii­kin­opet­ta­jik­si opis­ke­le­vat Tiia Kar­hu ja Jan­ne Ala­kiut­tu tutus­tut­ti­vat osa­not­ta­jia soi­tin­ten ja lau­lun maa­il­man, tai soit­taa saat­toi itsel­le jo tutul­la soit­ti­mel­la. Tiia ja Jan­ne esiin­tyi­vät myös kou­lun aulas­sa, samal­la ylei­sö saat­toi naut­tia puf­fe­tin anti­mis­ta tai pyö­räyt­tää onnen­pyö­rää.

Savi­työ­pa­jas­sa muo­vat­tiin esi­nei­tä ja askar­te­lu­pa­jas­sa koris­tel­tiin kiviä.

– Tääl­lä voi teh­dä aihei­ta, jot­ka tun­tu­vat hyvil­tä ja tuot­ta­vat iloa, sanoi savi­pa­jan ohjaa­ja Eija Kor­tet­jär­vi.

Tai­tei­den Yö on hänen mie­les­tään eri­tyi­sen hyvä idea koo­ta kai­ken ikäi­set kylä­läi­set koke­maan tai­de­jut­tu­ja yhdes­sä. Savea pyö­ri­tel­les­sä voi­daan jutel­la samal­la, kuvai­li Kor­tet­jär­vi.

Saves­ta syn­tyi astioi­ta, eläin­hah­mo­ja ja kai­ken­lais­ta kivaa. Muo­vaa­mas­sa olleet ysi­luok­ka­lai­set San­ni Vii­ri, Tuu­li Tol­va­nen ja Tiia Kiut­tu alle­kir­joit­ta­vat tapah­tu­man yhtei­söl­li­syy­den mer­ki­tyk­sen ja mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua monen­lai­siin tai­de­jut­tui­hin.

– Kiva tapah­tu­ma, johon kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta. Toi­vot­ta­vas­ti vas­taa­vaa jär­jes­te­tään uudes­taan!

Korut­ta­re­na Tai­tei­den Yös­sä oli iiläi­nen yrit­tä­jä, ohjaa­ja ja kou­lut­ta­ja Annuk­ka Pit­kä­nen Hopei­kos­ta. Hän opas­ti hopea­ko­ru­jen tekoa ja läh­ti innol­la mukaan, kun sai kut­sun.

Työ­pa­jo­jen aihei­na oli lisäk­si muun muas­sa graf­fi­ti, tans­si, par­kour, musiik­ki, elo­ku­va, kep­pa­ri­ki­sa ja kas­vo­maa­laus­ta.

Aino (vas.) ja Lee­na Tapo­nen teki­vät hopea­ko­rut työ­pa­jas­sa, jota ohja­si Hopeik­ko-yrit­tä­jä Annuk­ka Pit­kä­nen Iis­tä.

Kuto­set “töis­sä” tapah­tu­mas­sa

6-luok­ka­lai­set oli­vat puf­fe­tin­pi­dos­sa ja onnen­pyö­räs­sä, työ­pa­nok­sel­laan he kerä­si­vät rahaa luok­ka­ret­keen Vuo­kat­tiin. Jat­kos­sa jär­jes­te­tään vie­lä myy­jäi­set­kin, ker­toi opet­ta­ja ja Vii­sa­rin sih­tee­ri Min­na Sar­ve­la.

– Olen iha­nas­sa roo­lis­sa, kun voin toi­mia van­hem­pain­toi­mi­kun­nas­sa ja opet­ta­ja­na välit­tää ideoi­ta eteen­päin tääl­lä kou­lus­sa, sanoi Sar­ve­la.

Tai­tei­den Yö hui­pen­tui hämär­ty­väs­sä illas­sa tuli­tai­de­ryh­mä Tuli­ku­kan esi­tyk­seen ja yhtei­seen valo­kul­ku­ee­seen.

Vii­sa­ri sai osaan tapah­tu­man kuluis­ta tukea Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin mää­rä­ra­has­ta.

Jan­ne Ala­kiut­tu (taka­na) ohjaa­mas­sa musiik­ki­työ­pa­jas­sa. Kita­ras­sa Ossi Kono­nen.

Eija Kor­tet­jär­vi ohja­si muo­vai­lua.