Kun­non keik­ka pysäyt­ti

Muistatko? Juho Kinnunen, Riikka Heikkinen, Juulia Mourujärvi ja Minna Kaltio jakoivat muistin ja aivoterveyteen liittyvää tietoa Kunnon keikka -kiertueella Haukiputaalla ja Iissä.

Kun­non keik­ka -kier­tu­eel­la Jatu­lis­sa saat­toi tes­ta­ta oman tai yri­tyk­sen kun­non ja saa­da tie­toa muis­tis­ta ja aivo­ter­vey­des­tä. Pihal­le oli pysä­köi­ty Eik­ka-hyvin­voin­ti­au­to ja sisä­ti­lois­sa oli info­pis­tei­tä.

– Onko tämä ihan ilmai­nen tes­taus, kysyt­tiin ihmeis­sään.

Kyl­lä oli, ja se oli tar­koi­tet­tu aivan kai­kil­le, vaik­ka eri­tyi­ses­ti mukaan oli kut­sut­tu yrit­tä­jiä. Jo ensim­mäi­sen tun­nin aika­na kun­to­mit­tauk­ses­sa kävi­jöi­tä oli 30.

InBo­dy-tes­tis­sä mitat­tiin kehon­koos­tu­mus­ta, puris­tus­voi­maa ja kes­tä­vyys­kun­toa. Tulos­ten perus­teel­la voi­daan arvioi­da kehon kun­toin­dek­si astei­kol­la 1–7. Tulok­sis­ta näkyy muun muas­sa pai­noin­dek­si, ras­va­pro­sent­ti ja pal­jon­ko kehos­sa on vis­ke­raa­lis­ta eli sisäe­lin­ten ympä­ril­le ker­ty­nyt­tä hai­tal­lis­ta ras­vaa.

Tulos­ten perus­teel­la voi­daan arvioi­da pitäi­si­kö lii­kun­ta- ja ravin­to­tot­tu­muk­sia ja elä­män­ta­po­ja muut­taa.

Yli­pai­no suu­rin ongel­ma

Aikuis­lii­kun­nan kehit­tä­jä Ilk­ka Kurt­ti­la Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ry:stä ker­toi, että mit­tauk­sis­ta jo aiem­min koo­tun tie­don perus­teel­la työi­käis­ten suu­rin ongel­ma näyt­tää ole­van yli­pai­no. Kes­tä­vyys­kun­non osal­ta on ammat­ti­ryh­mit­täin iso­ja­kin ero­ja.

Isom­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa kat­se koh­dis­tuu Kurt­ti­lan mukaan kui­ten­kin nuo­rem­paan työs­sä­käy­vään väes­töön, jos­sa erot ovat hyvin­kin suu­ret; on sel­keäs­ti joko hyvä- tai huo­no­kun­toi­sia.

InBo­dy-mit­taus on hyvä työ­ka­lu mita­ta kehon kun­toa. Ilk­ka Kurt­ti­la ker­toi­kin, että eri paik­ka­kun­nil­la jot­kut kävi­jät ovat tul­leet hyvin­kin tutuik­si. Ensim­mäi­nen tes­ti voi olla hyvä sysäys esi­mer­kik­si lii­kun­nan lisää­mi­seen tai pai­non pudo­tuk­seen ja tes­tauk­sel­la on hyvä seu­ra­ta tulok­sia.

PoPLi toteut­taa tes­tauk­sia myös työ­pai­koil­la. 12 vuo­den aika­na mit­tauk­sis­sa on käy­nyt 140 000 ihmis­tä.

Apua, unoh­te­len nimiä

Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tys oli muka­na kier­tu­eel­la jaka­mas­sa tie­toa aivo­ter­vey­des­tä ja muis­tis­ta. Nii­tä edis­tä­vät ter­veel­li­nen ravin­to, aivo­jen akti­voi­mi­nen, lii­kun­ta, uni ja lepo.

Monet huo­les­tu­vat huo­ma­tes­saan nimien unoh­tu­van.

– Kan­nat­taa miet­tiä, muis­tu­vat­ko nimet sit­ten myö­hem­min mie­leen, ohjeis­ti muis­ti­asian­tun­ti­ja Min­na Kal­tio.

Yön jäl­keen, kun aivot ovat saa­neet lepoa, nimet voi sit­ten muis­taa­kin, mut­ta iän myö­tä todel­la­kin nimien mie­leen palaut­ta­mi­nen saat­taa hidas­tua, kuten myös uuden oppi­mi­nen, sanoi Kal­tio.

Kai­ken ikäis­ten kan­nat­taa huo­leh­tia omas­ta hyvin­voin­nis­ta. Työi­käi­sil­lä kii­re, stres­si ja väsy­mys kuor­mit­ta­vat ja voi­vat vai­kut­taa myös sii­hen, että asioi­ta unoh­tuu ja vir­hei­tä tulee. Kan­nat­taa­kin miet­tiä, miten kuor­mi­tus­ta voi vähen­tää päi­vän aika­na.

Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tys täyt­tää tänä vuon­na 30 vuot­ta. Ensi vii­kol­la vie­te­tään myös val­ta­kun­nal­lis­ta muis­ti­viik­koa.

Yri­tys ja yrit­tä­jä kun­toon

Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jien pis­teis­sä saat­toi tes­taut­taa oman yri­tyk­sen kun­toa ja saa­da neu­vo­ja.

Kehi­tys­pääl­lik­kö Pau­la Pih­la­ja­maa toi­voi, että yrit­tä­jät oli­si­vat hyvis­sä ajoin liik­keel­lä, mikä­li yri­tys­toi­min­taan on tulos­sa muu­tok­sia, sil­lä isot asiat vaa­ti­vat pal­jon aikaa ja sel­vit­te­ly­jä.

Arvioi­den mukaan vii­den vuo­den kulues­sa 32 pro­sent­tia Poh­jois-Poh­jan­maal­la toi­mi­vis­ta yrit­tä­jis­tä aikoo luo­pua yri­tyk­ses­tään. Osa muu­tok­sis­ta tapah­tuu suku­pol­ven­vaih­dok­sel­la, osa yri­tyk­sis­tä myy­dään ja osa lak­kau­te­taan.

Myös hen­ki­sel­le sopeu­tu­mi­sel­le muu­tok­seen kan­nat­taa vara­ta aikaa, oli­pa sit­ten kysees­sä omis­ta­jan­vaih­dos tai eläk­keel­le­jään­ti.

– Omas­ta kun­nos­ta ja ter­vey­des­tä kan­nat­taa alkaa huo­leh­tia myös hyvis­sä ajoin eikä vas­ta sit­ten, kun jota­kin ongel­mia ilme­nee. Yri­tyk­ses­tä pide­tään usein niin hyvää huol­ta, että oma hyvin­voin­ti unoh­tuu, muis­tut­te­li Pih­la­ja­maa.

Kun­non keik­ka -hyvin­voin­ti­kier­tue Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä 3.9. Kier­tu­een toteut­taa Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ry yhteis­työs­sä kau­pun­kien, kun­tien, Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tyk­sen ja Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jien kans­sa.

Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jien kehi­tys­pääl­li­kön Pau­la Pih­la­ja­maan vas­tuu­alu­ee­seen kuu­lu­vat omis­ta­jan­vaih­dok­siin liit­ty­vä neu­von­ta. –Pai­kal­li­sil­la yhdis­tyk­sil­lä on myös tär­keä roo­li tuen ja neu­vo­jen anta­ja­na yrit­tä­jil­le.

Uima­hal­lis­ta tulos­sa ollut Ris­to Vii­na­mä­ki poik­ke­si hyvin­voin­ti­tes­tiin. Opas­ta­mas­sa Oulun kau­pun­gin oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­ja Riku Tis­sa­ri.