Raken­nus­pel­ti­se­pän työt vaih­tui­vat musiik­kia­lan yri­tyk­seen – “Into­hi­mo musiik­kiin ja lau­lun­te­ke­mi­seen on niin kova, että tätä haluan teh­dä.”

Markus Lukkarila keikkailee yhtyeidensä kanssa sekä sooloartistina. Ominta musiikkia on englanninkieliset rock-laulut.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Mar­kus Luk­ka­ri­lan työ­vä­li­neet ovat vaih­tu­neet pel­ti­sak­sis­ta ja vasa­ras­ta soit­ti­miin ja mik­saus­nap­pu­loi­hin. Kun mies vii­ti­sen­tois­ta­vuot­ta raken­nus­pel­ti­se­pän töi­tä teh­ty­ään louk­ka­si pol­ven­sa, päät­ti hän kou­lut­tau­tua aivan toi­sen­lai­seen ammat­tiin.

– Olin har­ras­ta­nut jo pit­kään bän­di­jut­tu­ja ja musii­kin teke­mis­tä, joten hain Pop & Jazz kon­ser­va­to­rio Lap­pi­aan opis­ke­le­maan. Opin­to­jen aika­na var­mis­tui, että haluan lait­taa täl­tä alal­ta oman yri­tyk­sen, kevääl­lä musiik­ki­tek­no­lo­gik­si val­mis­tu­nut Luk­ka­ri­la ker­too uudes­sa musiik­kis­tu­dios­saan.

Ääni­tyss­tu­dio Music & Mix Oy tar­jo­aa koko­nais­val­tais­ta musiik­ki­tuo­tan­toa stu­dio­pal­ve­luis­ta kita­ran­soi­ton ope­tuk­seen ja lau­lun­te­koon. Stu­diol­le voi siis tul­la äänit­tä­mään omia, val­mii­ta kap­pa­lei­taan tai vaik­ka­pa kokei­le­maan ensim­mäi­sen oman bii­sin teke­mis­tä osaa­vas­sa ohjauk­ses­sa.

– Jos on joku idea ja visio, mut­ta ei tar­vit­ta­via työ­ka­lu­ja, tääl­tä löy­tyy tilat ja apua musii­kin­te­koon. Äänit­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää, että tilat ja työ­ka­lut ovat koh­dal­laan. Jos joku lenk­ki on pie­les­sä, vai­kut­taa se aina lop­pu­tu­lok­seen.

Englan­nin­kie­lis­tä rock-musiik­kia

Luk­ka­ri­la oli 15-vuo­tias, kun hän alkoi lau­laa van­ho­ja rock-lau­lu­ja kave­rei­den kes­ken muo­dos­te­tus­sa bän­dis­sä.

– Heti alus­sa oli kui­ten­kin se aja­tus, että haluan teh­dä omaa musiik­kia mie­luum­min kuin lau­laa cove­rei­ta. Joten­kin se itsen­sä ilmai­se­mi­nen musii­kin kaut­ta kieh­toi.

Pari vuot­ta myö­hem­min kuvioi­hin tuli kita­ran­soit­to, jota hän alkoi har­joi­tel­la tosis­saan. Bii­sien teke­mi­nen englan­nin kie­lel­lä tun­tui luon­te­vim­mal­ta.

– Suo­ma­lais­ta iskel­mä­me­lan­ko­li­aa en ole oikein iki­nä koke­nut omak­si. Myö­hem­min olen kui­ten­kin teh­nyt myös suo­men­kie­li­siä kap­pa­lei­ta.

Vuon­na 2013 mies oli perus­ta­mas­sa HMS Keel­haul -nimis­tä hea­vy-metal-yhtyet­tä, jon­ka kans­sa hän on keik­kail­lut sii­tä läh­tien. Nyt yhtye on alka­mas­sa äänit­tä­mään tois­ta pit­kä­soit­to­aan. Luk­ka­ri­la esiin­tyy myös soo­loar­tis­ti­na sekä duo­na tai trio­na. Osit­tain keik­ko­jen ohjel­mis­to koos­tuu hänen omis­ta kap­pa­leis­taan.

Kun koke­nut musii­kin­te­ki­jä alkaa puhua lau­lun­teos­ta, hän tote­aa saman tien, että täs­tä aihees­ta voi­si­kin sit­ten puhua vaik­ka kuin­ka kau­an. – Kap­pa­lei­den teke­mi­nen voi läh­teä liik­keel­le hyvin­kin pie­nes­tä, vaik­ka­pa yhdes­tä lausees­ta. Sit­ten lau­laa mie­les­sään sitä lauset­ta ja miet­tii, mihin se sijoit­tui­si kap­pa­lees­sa. Suu­rin osa teks­teis­tä pää­tyy kui­ten­kin pöy­tä­laa­tik­koon, mut­ta näin­hän se on kai­kil­la luo­van työn aloil­la.

Vapaal­la maas­to­pyö­räi­lyä ja kun­to­sa­lia

Musii­kin vas­ta­pai­nok­si Luk­ka­ri­la suun­taa maas­to­pyö­räi­le­mään ja kun­to­sa­lil­le. Aiem­mas­ta kotis­tu­dios­taan hän on vie­nyt lait­tei­ta City­hal­leil­la sijait­se­vaan stu­dioon­sa, mut­ta kotoa löy­tyy vie­lä perus­ää­ni­tys­tar­vik­keet.

Viral­li­ses­ti Luk­ka­ri­la perus­ti yri­tyk­sen­sä hei­nä­kuun alus­sa. Face­book-sivus­ton kaut­ta on tul­lut muu­ta­mia tar­jouk­sia niin koko­nai­sen levyn kuin yhden kap­pa­leen pro­duk­tioi­ta.

– Jos on sel­lai­nen tilan­ne, että halu­aa artis­tik­si, mut­ta ei ole bii­se­jä, nii­tä­kin tääl­tä saa, hän vink­kaa.

Luk­ka­ri­lan mukaan musiik­kia­la on ikuis­ta oppi­mis­ta: Kun esiin­tyy ja tekee itse musiik­kia, pitää pysyä koko ajan soit­ta­mi­ses­sa, lau­la­mi­ses­sa ja stu­dio­hom­mis­sa ajan her­mol­la.

– Into­hi­mo musiik­kiin ja lau­lun­te­ke­mi­seen on kui­ten­kin niin kova, että tätä haluan teh­dä.

MARKUS LUKKARILA
36 vuot­ta
Syn­ty­nyt ja asuu Hau­ki­pu­taal­la.
Kou­lu­tuk­sel­taan raken­nus­pel­ti­sep­pä ja musiik­ki­tek­no­lo­gi.
Työs­ken­nel­lyt pit­kään raken­nus­pel­ti­sep­pä­nä, mut­ta perus­ti kesäl­lä oman musiik­kia­lan yri­tyk­sen Music & Mix Oy:n.
Lau­la­nut ja soit­ta­nut pit­kään eri bän­deis­sä ja teh­nyt omaa musiik­kia. Keik­kai­lee yhty­ei­den­sä Maa­ke & The Rei­bans ja metal­liyh­tye HMS Keel­hau­lin kans­sa sekä esiin­tyy myös soo­loar­tis­ti­na.
Har­ras­taa maas­to­pyö­räi­lyä ja kun­to­sa­lia.
Per­hee­seen kuu­luu avo­puo­li­so sekä 7-vuo­tias poi­ka.