Artikkelit joiden kirjoittaja on Maija Pylväs

Yli­kii­min­gin kou­lun remon­toi­tu lii­kun­ta­sa­li ja uusi päi­vä­ko­ti täy­des­sä toiminnassa

Yli­kii­min­gin kou­lun remon­toi­tu lii­kun­ta­sa­li on nyt käy­tös­sä ja myös kou­lun yhtey­teen raken­ne­tun uuden päi­vä­ko­din toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt jo elo­kuun alus­sa. Päi­vä­ko­dis­sa on ryh­mät alle kol­me­vuo­tiail­le, yli kol­me­vuo­tiail­le, esio­pe­tus­ryh­mäl­le sekä avoi­mel­le ker­ho­toi­min­nal­le. Yhteen­sä päi­vä­ko­dis­sa on päi­vit­täin noin seit­se­män­kym­men­tä las­ta. Pai­kat ovat täl­lä het­kel­lä täynnä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Raken­nus­pel­ti­se­pän työt vaih­tui­vat musiik­kia­lan yri­tyk­seen – “Into­hi­mo musiik­kiin ja lau­lun­te­ke­mi­seen on niin kova, että tätä haluan tehdä.”

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Mar­kus Luk­ka­ri­lan työ­vä­li­neet ovat vaih­tu­neet pel­ti­sak­sis­ta ja vasa­ras­ta soit­ti­miin ja mik­saus­nap­pu­loi­hin. Kun mies vii­ti­sen­tois­ta­vuot­ta raken­nus­pel­ti­se­pän töi­tä teh­ty­ään louk­ka­si pol­ven­sa, päät­ti hän kou­lut­tau­tua aivan toi­sen­lai­seen ammattiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­meen perus­tet­tu Rat­sas­tus­kes­kus ABC on pit­kä­ai­kais­ten ystä­vien yhtei­nen yritys

Aja­tus yhtei­ses­tä rat­sas­tus­kou­lus­ta sanot­tiin ääneen ensim­mäis­tä ker­taa vii­me vuo­den lopul­la. Vie­lä sil­loin Tii­na Auer asui Rova­nie­mel­lä, kun taas Päi­vi Gra­nat oli asu­nut jo useam­man vuo­den Oulus­sa pää­kau­pun­ki­seu­tu­vuo­sien­sa jäl­keen. Kun Auer päät­ti hel­mi­kuus­sa muut­taa Ouluun, alun perin puo­li­lei­kil­lään ilmoil­le hei­tet­ty aja­tus alkoi konkretisoitua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yrit­tä­jil­lä monen­lais­ta tapah­tu­maa ensi viikolla

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät jär­jes­tää jäse­nil­leen ja muil­le kiin­nos­tu­neil­le vapaa­muo­toi­sen aamu­pa­la­ti­lai­suu­den Samant­tas­sa Yrit­tä­jän päi­vä­nä 5. syys­kuu­ta. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan, Jon­na Kur­vi­sen mukaan kysees­sä on jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut tilai­suus, joka on halut­tu vakiin­nut­taa nime­no­maan Yrit­tä­jän päivälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMonen­lais­ta näh­tä­vää, koet­ta­vaa ja mais­tel­ta­vaa – Ensim­mäi­nen Ilmas­toA­ree­na täyt­ti jär­jes­tä­jien odotukset

Iin kou­lu­lai­set var­hais­kas­va­tuk­ses­ta lukioon ava­si­vat kak­si­päi­väi­sen Ilmas­toA­ree­na-fes­ti­vaa­lin mars­si­mal­la tapah­tu­ma-alu­eel­le Hui­lin­kiin per­jan­tai­na. Kou­lu­lai­set oli­vat teh­neet ilmas­toai­hei­sia ban­de­rol­le­ja ja satei­ses­sa ilmas­sa len­te­li ulkoa ope­tel­tu­ja iskulauseita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lem­mik­ki­nä lep­poi­sat kar­va­naa­mat – Hau­ki­pu­taa­lai­set Nina ja Erk­ka Simp­pu­la pitä­vät har­ras­tuk­se­naan ylämaankarjaa

Ilmas­sa on syk­syn tun­tua ja vet­tä­kin on sata­nut edel­li­syö­nä. Keh­nos­ta­kaan sääs­tä ei kui­ten­kaan tämä pak­su­nah­kai­nen ja tal­vi­sin vie­lä puo­let kar­vai­sem­pi ylä­maan­kar­ja piit­taa käys­ken­nel­les­sään lep­poi­sas­ti Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­van Luu­ke­la High­land ‑tilan aitauk­ses­sa. Isän­tä Erk­ka Simp­pu­la on tuo­nut sar­vi­päil­le aamu­her­kuik­si lei­pä­pa­lo­ja, joi­ta hamu­tes­saan otuk­set intou­tu­vat otta­maan yhteen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li­läi­sel­lä Sau­li Oja­leh­dol­la on piha­maal­laan 160 eri ome­na­la­ji­ket­ta – “Muka­va seu­ra­ta, mil­loin mikä­kin laji­ke kypsyy”

Kun jää­li­läi­nen Sau­li Oja­leh­to alkaa puhua eri ome­na­la­jik­keis­ta, tie­tä­mys­tä aihe­pii­ris­tä tun­tuu riit­tä­vän. Kou­lu­tuk­sel­taan diplo­mi-insi­nöö­ri ja elä­män­työn­sä tie­to­ko­neoh­jel­moin­nin paris­sa teh­nyt mies vai­kut­taa ole­van omim­mil­laan juu­ri ome­nois­ta puhuessaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sor­sa­jah­tiin läh­te­väl­le Nina Sep­pä­sel­le met­säs­tys on pit­kä­ai­kai­nen har­ras­tus – Keit­tiös­sä val­mis­tuu niin sor­sa­kas­ti­ket­ta kuin jänislihapullia

Kun hoi­toa­lal­la työs­ken­te­le­vä kii­min­ki­läi­nen Nina Sep­pä­nen vaih­taa vapaal­le, suun­taa hän usein lap­suus­mai­se­miin­sa Suo­mus­sal­mel­le. Pys­sy ja pat­ruu­nat mukaan, tee­tä ter­mos­pul­loon ja suurs­naut­se­ri Hel­mi kave­rik­si. Met­säs­tä­mi­nen on ollut täl­le nai­sel­le tut­tua pik­ku­ty­tös­tä lähtien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yksi­tyis­tei­den var­sil­le luvat­ta lai­te­tut opas­teet puhut­ta­vat Haukiputaalla

Oulun kau­pun­gin uudet pyö­rä­tie­o­pas­teet ovat aiheut­ta­neet kes­kus­te­lua yksi­tyis­tei­den var­sil­la asu­vien kes­kuu­des­sa. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan Vii­kin­mut­kan yksi­tyis­tien var­teen on lai­tet­tu kylt­ti, joka ohjaa pyö­räi­li­jöi­tä kul­ke­maan pääl­lys­tä­mät­tö­män tie­o­suu­den kautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus