Yli­kii­min­gin kou­lun remon­toi­tu lii­kun­ta­sa­li ja uusi päi­vä­ko­ti täy­des­sä toi­min­nas­sa

Uudessa päiväkodissa on ryhmät alle kolmevuotiaille, yli kolmevuotiaille, esiopetusryhmälle sekä avoimelle kerhotoiminnalle.

Yli­kii­min­gin kou­lun remon­toi­tu lii­kun­ta­sa­li on nyt käy­tös­sä ja myös kou­lun yhtey­teen raken­ne­tun uuden päi­vä­ko­din toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt jo elo­kuun alus­sa. Päi­vä­ko­dis­sa on ryh­mät alle kol­me­vuo­tiail­le, yli kol­me­vuo­tiail­le, esio­pe­tus­ryh­mäl­le sekä avoi­mel­le ker­ho­toi­min­nal­le. Yhteen­sä päi­vä­ko­dis­sa on päi­vit­täin noin seit­se­män­kym­men­tä las­ta. Pai­kat ovat täl­lä het­kel­lä täyn­nä.

Uusi päi­vä­ko­ti on kor­van­nut Hil­lik­ko­tiel­lä sijain­neen Mus­tik­ka-päi­vä­ko­din.

– Tavoit­tee­na oli saa­da yhteis­toi­min­taa kou­lun ja päi­vä­ko­din välil­le. Syner­giae­dut kou­lun ja päi­vä­ko­din välil­lä esi­mer­kik­si ruo­kai­lun ja eska­rin toi­min­nan kan­nal­ta ovat hyvin oleel­li­set, ker­too raken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Mar­kus Niva Oulun Tila­pal­ve­lut -lii­ke­lai­tok­sel­ta.

Päi­vä­ko­ti­lai­sil­le on raken­net­tu myös aidat­tu leik­ki­pi­ha pelia­luei­neen. Leik­ki­pi­hal­le pää­see suo­raan sisä­ti­lois­ta kou­lun ja päi­vä­ko­din välil­le teh­dyl­tä yhdys­käy­tä­väl­tä.

Raken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Mar­kus Nivan mukaan Yli­kii­min­gin kou­lun ja päi­vä­ko­din yhdis­tä­mi­nen tuo huo­mat­ta­via etu­ja esi­mer­kik­si ruo­kai­lun ja esio­pe­tuk­sen toi­min­nan kan­nal­ta.

Kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa on puo­les­taan uusit­tu puku- ja pesu­ti­lat, vesi­kat­to ja ylä­poh­ja sekä teh­ty talo­tek­ni­nen perus­pa­ran­nus. Nivan mukaan katos­sa oli vuo­to­ja, joten koko kat­to uusit­tiin. Samal­la teh­tiin läm­mö­ne­ris­tys­tä sekä uusit­tiin ilman­vaih­to­ko­neet ja -kana­vis­to, jot­ta ilmas­toin­ti saa­tiin kai­kin puo­lin toi­mi­vam­mak­si. Uusik­si meni myös sosi­aa­li­ti­lat.

– Nyt on pal­jon miel­lyt­tä­väm­mät ja viih­tyi­säm­mät tilat ja sehän on tar­peen var­sin­kin sit­ten kun tal­vi ja pak­ka­set tule­vat.

Päi­vä­ko­din joh­ta­ja Sir­pa Sark­ki­nen ker­too, että toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt uusis­sa tilois­sa muka­vas­ti.

– Van­hem­mil­ta on tul­lut palau­tet­ta, että he ja lap­set ovat tykän­neet uusis­ta tilois­ta. Tie­tys­ti nyt on vie­lä menos­sa sisään­ajo­vai­he, jon­ka aika­na asiat aset­tu­vat uomiin­sa.

Leik­ki­pi­ha ja muut päi­vä­ko­din lähia­lu­eet pal­ve­le­vat Sark­ki­sen mukaan muka­vas­ti var­hais­kas­va­tuk­sen tavoi­tet­ta olla puo­let ajas­ta ulko­na.

– Käy­täm­me pal­jon tele­tap­pi­maak­si nimit­tä­määm­me aluet­ta, lähi­luon­toa ja pihan gril­li­ko­taa.

Ener­gia­vaa­ti­muk­set kun­nos­sa

Lii­kun­ta­sa­lin perus­pa­ran­nus ja uuden päi­vä­ko­din raken­nus­työt käyn­nis­tyi­vät yhtä aikaa vii­me vuo­den kesä­kuus­sa kou­lu­jen loput­tua. Lii­kun­ta­sa­lin osal­ta ener­gia­vaa­ti­muk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti parem­mat kuin aikai­sem­mas­sa salis­sa.

– Päi­vä­ko­ti kun on koko­naan uusi raken­nus, niin siel­lä on tie­tys­ti hyvät ener­gia­vaa­ti­muk­set. On myös lat­tia­läm­mi­tys, joten siel­lä on las­ten kiva kont­tail­la ja leik­kiä, Niva ker­too.

Nivan mukaan kou­lun ja päi­vä­ko­din yhdis­tä­mi­nen hel­pot­taa myös per­hei­den kyy­ti­jär­jes­te­ly­jä.

– Yli­kii­min­gis­sä kun kul­je­taan pit­kien­kin mat­ko­jen takaa bus­seil­la kou­luun ja päi­vä­ko­ti­lap­set tule­vat van­hem­pien mat­kas­sa, niin onhan sii­tä val­ta­vat edut per­heil­le, että mone­ni­käi­set lap­set pää­se­vät samoil­la kyy­deil­lä samaan paik­kaan sisa­rus­ten kans­sa.

Yli­kii­min­gin kou­lus­sa opis­ke­lee noin 430 oppi­las­ta luo­kil­la 0–9.

Yli­kii­min­gin kou­lun uusit­tu lii­kun­ta­sa­li on nyt käy­tös­sä.