Oulu tar­vit­see Hau­ki­pu­taal­le kun­non urhei­lu­ken­tän

Haukiputaan Veikkojen Mikko Remsu miettii, pitäisikö alkaa tähyillä Iin suuntaan, sillä siellä yleisurheilijat ovat saamassa viimeisen päälle hyvät harjoitusmahdollisuudet. Haukiputaan urheilukenttä sijaitsee nykyisin kivikoulun ja Jatulin vieressä kiiminkijoen rannassa, mutta Oulun kaupunki on siirtämässä kentän asuinrakentamisen alta Torpanmäkeen. Remsun mukaan on melko sama, kummassa paikassa kenttä sijaitsee, jos se vain täyttää lajin harrastamisen vaatimukset.

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Mik­ko Rem­su toi­voo, että kun uuden urhei­lu­ken­tän raken­ta­mi­ses­ta Hau­ki­pu­taan alu­eel­le pää­te­tään, unoh­det­tai­siin juok­susuo­ral­li­ses­ta pik­ku­ken­täs­tä puhu­mi­nen.

– Koko kau­pun­gin kuva on se, että vain Raat­ti pal­ve­lee ylei­sur­hei­li­joi­ta. Vain se on osit­tain ylei­sur­hei­li­joi­den käy­tös­sä. Kesäl­lä kent­tä on usein varat­tu­na kon­sert­tia­lu­eek­si tai jal­ka­pal­lo-otte­lui­hin, jol­loin har­joit­te­lua­luet­ta ei ylei­sur­hei­li­joil­le omas­ta kun­nas­ta löy­dy. Heit­to­la­jit ovat Hei­nä­pääs­sä. Kyl­lä Oulu tar­vit­see kun­nol­li­sen perus­ta­son urhei­lu­ken­tän juok­su­ra­toi­neen.

Tor­pan­mäel­le mah­tui­si Rem­sun mukaan val­lan hyvin kysei­nen kent­tä ja myös heit­to­la­jien har­joi­tus­pai­kat. Sama kent­tä pal­ve­li­si myös esi­mer­kik­si jal­ka­pal­loi­li­joi­ta.

– Eni­ten täs­sä koko pro­ses­sis­sa ihme­tyt­tää se, että koko suun­nit­te­lun ajan, kun mei­tä seu­ro­ja ja asuk­kai­ta on parin vii­me vuo­den aika­na kuul­tu, on tul­lut sel­väk­si, että men­nään koh­ti juok­su­ra­dat sisäl­tä­vää urhei­lu­kent­tää. Nyt kun suun­ni­tel­mat oli­vat näh­tä­vil­lä, juok­su­ra­dat oli­vat pois­sa ja tilal­la pik­ku­rui­nen juok­susuo­ral­li­nen kent­tä.

Rem­sun mie­les­tä tär­keä oli­si ottaa huo­mioon myös se, että ylei­sur­hei­lun har­ras­ta­ja­mää­rät ovat par­hail­laan kas­vus­sa ja oli­si har­mil­lis­ta, jos alka­nut kas­vu olo­suh­tei­ta hei­ken­tä­mäl­lä pysäy­tet­täi­siin.

Ylei­sur­hei­lu­väen toi­veet

Juok­susuo­ral­li­sen ken­tän ongel­miin lukeu­tuu Rem­sun mukaan muun muas­sa se, että siel­lä ei pys­ty juok­se­maan pit­kiä mat­ko­ja, 100 met­riä tai edes 80 met­riä saa­ti hyp­pää­mään kun­nol­la kor­keut­ta tai pituut­ta.

– Tuol­lai­sen ken­tän käyt­tö ylei­sur­hei­lun tar­koi­tuk­siin oli­si var­sin heik­ko. Miten käy kou­lu­lais­ten ylei­sur­hei­lu­mah­dol­li­suuk­sien ja -kil­pai­lu­jen, las­ten kesäis­ten ylei­sur­hei­lu­ker­ho­jen ja -kil­pai­lu­jen, lajin har­ras­ta­jien har­joi­tus­mah­dol­li­suuk­sien sekä koko lajin har­ras­ta­ja­mää­rien, jos kaik­ki lepää Raa­tin varas­sa, kysyy Mik­ko Rem­su.

Hän ihmet­te­lee hie­man, mikä on ollut suun­ni­tel­man teki­jän tie­tä­mys ylei­sur­hei­lus­ta, kun esi­mer­kik­si kor­keus­hyp­py­paik­ka on suun­ni­tel­tu niin, että vauh­ti hyp­pyyn otet­tai­siin nur­mi­kol­ta.

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen toi­vee­na on, että ken­tän raken­ta­mi­ses­sa otet­tai­siin parem­min huo­mioon ylei­sur­hei­lun tar­peet sekä laji­har­joit­te­lun että kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Ylei­sur­hei­lua var­ten tuli­si raken­taa vähin­tään 6-ratai­nen 400 met­rin juok­su­ra­ta ja etusuo­ra mah­dol­li­ses­ti 8-ratai­se­na, mah­dol­lis­taen 110 met­rin aita­juok­sun.

Pituus- ja kol­mi­loik­ka­pai­kat tuli­si ylei­sur­hei­lu­väen mukaan raken­taa suo­ran suun­tai­se­na juok­su­ra­to­jen ulko­puo­lel­le niin, että molem­mis­sa päis­sä oli­si­vat alas­tu­loa­lu­eet sekä vauh­din­ot­to­ra­dat rin­nak­kain mikä mah­dol­lis­tai­si molem­piin suun­tiin hyp­pää­mi­sen yhtä­ai­kaa. Kuu­lan­työn­tö­paik­ka voi olla luon­nos­ku­van mukai­ses­ti sora-alus­tai­se­na ken­tän ulko­puo­lel­la­kin.

– Mie­lel­läm­me näki­sim­me myös mah­dol­li­suu­den pit­kien heit­to­jen eli kei­hään-, kie­kon- ja mou­ka­rin­hei­ton har­joit­te­luun ja kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen, Vei­kot tote­aa palaut­tees­saan.

Mik­ko Rem­su uskoo, että jos Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­le raken­net­tai­siin kun­non kent­tä, se pal­ve­li­si Oulua laa­jal­ti ja hel­pot­tai­sin näin osal­taan Raa­tin ken­tän pai­nei­ta.

Kent­tä Tor­pan­mäel­le

Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän toi­min­not on teh­dyn lii­kun­ta­paik­ka­sel­vi­tyk­sen mukaan suun­ni­tel­tu siir­ret­tä­väk­si Tor­pan­mäel­le v. 2020–2021. Hank­keen kus­tan­nusar­vio on 3 mil­joo­naa euroa, johon on haet­ta­vis­sa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön avus­tus­ta. 

Tor­pan­mäen aluet­ta halu­taan kehit­tää jat­kos­sa moni­puo­li­sek­si urhei­lu- ja lii­kun­ta­toi­min­to­jen sekä vir­kis­tys­käy­tön kes­kit­ty­mäk­si.