Väril­lä on väliä

Lea Niva­lai­nen tulee väria­na­lyy­siin ute­li­aa­na.– Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, löy­tyy­kö vaih­toeh­to­ja tähän käyt­tä­mää­ni iloi­seen mus­taan, mihin mie­lui­ten pukeu­dun, hän naurahtaa.Lea  pitää vaa­te­tuk­ses­sa mus­taa tyy­lik­kää­nä ja arvok­kaa­na, mut­ta oli­si val­mis kokei­le­maan jota­kin väri­kääm­pää, mut­ta on epä­var­ma, mikä sopi­si. Monet väril­li­set vaat­teet ovat jää­neet kaap­piin, kos­ka ne eivät ole tun­tu­neet omilta.Värianalyysiä Leal­le  ryh­tyy teke­mään Ompe­li­mo Kel­lon yrit­tä­jä Anu Tuo­maa­la, joka on  myös pukeu­tu­mis­neu­vo­ja ja val­mis­tu­mas­sa Cos­mop­har­man Color Me -väri­kon­sul­tik­si. Työs­sään hän halu­aa entis­tä kat­ta­vam­min neu­voa ja antaa vink­ke­jä asiak­kail­le myös väri­va­lin­nois­sa.

Anu Tuo­maa­la teke­mäs­sä väria­na­lyy­siä Lea Niva­lai­sel­le, jon­ka väri­vuo­de­na­jak­si tuli kont­ras­ti­nen kesä. Hänel­lä on kädes­sään oma väri­pa­let­ti.

Väril­lä on nimit­täin väliä, sil­lä itse kul­le­kin luon­tai­ses­ti sopi­vat värit tuo­vat par­haat puo­let esil­le ja koros­ta­vat per­soo­nal­li­suut­ta. Oikeat omat värit  saa­vat ihon sädeh­ti­mään ja sil­mät lois­ta­maan.  Kuka­pa ei oli­si jos­kus saa­nut kehu­ja yllään ollees­ta vaa­te­kap­pa­lees­ta tai sen väris­tä – saat­taa olla, että se oli juu­ri­kin se oman­vä­ri­nen.

Värien vaa­leus- ja tum­muusas­teil­la on myös mer­ki­tys­tä. Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan pitää, että vaa­leil­le sopi­vat vaa­leam­mat ja tum­mil­le tum­mem­mat sävyt. Sil­mien väriä ja hius­ten sävyä voi tois­taa vaa­te­tuk­ses­sa.

Nel­jä vuo­den­ai­kaa, kyl­mä vai läm­min?

 

Väria­na­lyy­si perus­tuu nel­jään väri­vuo­den­ai­kaan tal­veen, kevää­seen, kesään ja  syk­syyn. Tal­vi ja kesä edus­ta­vat vii­lei­tä, kevät ja syk­sy läm­pi­miä väri­maa­il­mo­ja.

Väria­na­lyy­sis­sä sel­vi­te­tään ensik­si onko tes­tat­ta­van ihon sävy vii­leän puner­ta­va­poh­jai­nen vai läm­min kel­ta­poh­jai­nen ja onko sil­mien ja hius­ten sävy vii­leä vai läm­min.

Anu lait­taa luon­non­va­los­sa Lean etu­muk­sel­le kas­vo­jen alle val­koi­sen hui­vin, jol­loin ihon oma sävy tulee par­hai­ten esil­le. Sil­mien ja hius­ten väri­sä­vyä ja tum­muusas­tet­ta ver­ra­taan myös väri­kart­toi­hin. Väria­na­lyy­si jat­kuu kokei­le­mal­la eri vuo­den­ai­ka­hui­ve­ja Lean kas­vo­jen edes­sä. Ilme­nee, että Lean omat värit ovat vii­leät.

- Huo­maat­ko, kuin­ka tämä väri saa sinun sil­mä­si lois­ta­maan ja ihon näyt­tä­mään raik­kaal­ta ja kuu­laal­ta,  tämä toi­nen sävy taas samen­taa?

Var­mis­tuu, että Lean vuo­den­ai­ka on kesä ja vii­leät väri­sä­vyt. Jokai­nen väri­vuo­den­ai­ka pitää sisäl­lään nel­jä eri­sä­vyis­tä kate­go­ri­aa. Leal­le sopii par­hai­ten ”kont­ras­ti­nen kesän” väri­pa­let­ti, joka on kesän pale­teis­ta tum­min. Koruis­sa sopii hopea, mut­ta myös kul­ta, sil­lä Lean sini­vih­reis­tä sil­mis­tä löy­tyy myös läm­min kel­ta­rus­kea pil­kah­dus.

Lea oli yllät­ty­nyt lop­pu­tu­lok­ses­ta, sil­lä hän luu­li ole­van­sa syk­sy.

– Sis­kot­kin sanoi­vat läh­ties­sä­ni, että syk­sy sinä olet, niin kuin mekin, hän nau­rah­taa.

Lea ihas­tui omas­sa väri­pa­le­tis­saan hänel­le sopi­vaan pink­kiin, tur­koo­sin­si­ni­seen ja tie­tyn­sä­vyi­seen vih­re­ään, joi­ta hän ei oli­si arvan­nut kokeil­la. Kel­tais­ta hän on jon­kin ver­ran käyt­tä­nyt, mut­ta huo­ma­si nyt, että  kel­tai­sen vii­leä sävy näyt­tää mur­ret­tua läm­min­tä kel­tais­ta parem­mal­ta kas­vo­ja vas­ten.

Väria­na­lyy­sis­sa tes­tat­ta­va saa itsel­leen väri­pa­le­tin, jota voi käyt­tää apu­na vaa­te- ja kan­gas­kau­pas­sa. Usein luul­laan, että väria­na­lyy­si supis­taa väri­va­li­koi­maa, mut­ta käy­kin päin­vas­toin. Kai­kis­ta väri­vuo­den­ajois­ta löy­ty­vät nimit­täin kaik­ki perus­vä­rit eri sävyi­neen.

Lea aikoo kokeil­la uusia väre­jä hank­ki­mal­la aluk­si hui­ve­ja.

– Pale­tin kans­sa kirp­pa­ril­le,  hän suun­nit­te­lee.

Mus­ta on monen suo­ma­lai­sen suo­sik­ki, mut­ta väria­na­lyy­sin mukaan mus­ta ja puh­das val­koi­nen sopi­vat  par­hai­ten vain tavi­tyy­pil­le. Muil­la mus­ta lähel­lä kas­vo­ja saa  juon­teet ja varot koros­tu­maan, sel­ven­tää Anu Tuo­maa­la. Tal­vi-ihmi­nen on omal­ta väri­tyk­sel­tään tum­ma ja kont­ras­ti­nen, hiuk­set ovat joko aivan tum­mat tai pla­ti­nan vaa­leat. Tal­vel­le sopi­vat par­hai­ten vii­leät, vah­vat väri­sä­vyt. Väri­maa­il­mal­taan vaa­leal­le kevääl­le sopi­vat läm­pi­mät, kirk­kaan heleät perus­vä­rien sävyt. Kesä­tyy­pil­le sopi­vat vii­leät, mur­re­tut ja utui­sen puu­te­ri­set sävyt. Syk­syä puke­vat läm­pi­mät, syvät ja mur­re­tut sävyt, joi­ta löy­tyy myös syk­syi­ses­tä luon­nos­ta.

Kat­se vaa­te­kaap­piin

 

Anu Tuo­maa­la tie­tää myös omas­ta koke­muk­ses­taan, että vaa­te­kaa­pin sisäl­tö voi tun­tua toi­mi­mat­to­mal­ta, ”eikä ole mitään pääl­le­pan­ta­vaa”.

Hän neu­voo käy­mään vaa­te­kaap­pia läpi ja miet­ti­mään, miten vaat­tei­ta ja väre­jä voi yhdis­tel­lä ja saa­da koko­nai­suus toi­mi­vak­si. Kaa­pis­ta kan­nat­taa pois­taa kool­taan, tyy­lil­tä tai väreil­tään  epä­so­pi­vat.

Perus­vaat­teik­si kan­nat­taa vali­ta laa­duk­kai­ta ja ajat­to­mia mal­le­ja, jot­ka ovat väri­tyk­sel­tään hil­li­tyn neut­raa­lei­ta.

Neut­raa­lei­hin perus­pu­vus­ton värei­hin voi yhdis­tää vah­vem­pia, oman pale­tin aksent­ti- ja kont­ras­ti­vä­re­jä yksit­täi­si­nä vaa­te­kap­pa­lei­na tai asus­tei­na tilan­teen ja kau­den mukaan.

Aksent­ti­vä­rit ovat huo­mio­ta­he­rät­tä­väm­piä kuin perus­vä­rit ja niil­lä saa­daan moni­puo­li­suut­ta vaa­te­kaap­piin.

Kont­ras­ti­vä­rit  sijait­se­vat vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la väriym­py­rää hen­ki­lö­koh­tai­siin väri­sä­vyi­hin ver­rat­tu­na. Omia aksent­ti- ja kont­ras­ti­vä­re­jä kan­nat­taa käyt­tää lähel­lä kas­vo­ja, sil­lä ne vah­vis­ta­vat omia väre­jä.

Väria­na­lyy­sis­sa saa­ta­vaa väri­pa­let­tia ja kon­sul­tin neu­vo­ja voi hyö­dyn­tää myös meik­ki- ja hius­vä­rien valin­nas­sa ja sil­mä­la­sien kehys­ten han­kin­nas­sa.

Anu Tuo­maa­la ker­too, että hänen edus­ta­man­sa ruot­sa­lai­sen Cos­mop­har­man reper­tu­aa­riin kuu­lu­vat myös eko­lo­gi­set ihon- ja kau­neu­den­hoi­to­tuot­teet, joi­ta voi­daan esi­tel­lä ja kokeil­la kon­sult­tien jär­jes­tä­mis­sä hem­mot­te­luil­lois­sa.