Susi­ha­vain­to var­mis­tui Kalimenkylällä

Töihin lähdössä ollut kalimenkyläläinen oli rapaamassa auton ikkunoita tiistaiaamuna, kun hän näki suden juoksevan lähistöllä.

Kali­men­ky­läl­lä Hau­ki­pu­taal­la näh­tiin susi liik­ku­van talo­jen lähei­syy­des­sä var­hain tiis­tai­aa­mu­na. Myö­hem­min päi­väl­lä vah­vis­tui, että kul­ki­ja oli todel­la susi. Pai­kal­li­sen riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen peto­asian­tun­ti­jat tun­nis­ti­vat jäl­jet suden jättämiksi.

Jäl­kien perus­teel­la voi­tiin arvel­la, että susi oli siir­ty­nyt Kali­men­joen poh­jois­puo­lel­le, sil­lä met­sä­au­to­tiel­lä havait­tiin päi­väl­lä tuo­rei­ta jäl­kiä. Niis­tä ei voi­tu kui­ten­kaan pää­tel­lä, että susi oli­si pois­tu­nut lähialueelta.

Suden näh­nyt kylä­läi­nen oli tiis­tai­aa­mu­na rapaa­mas­sa auton ikku­noi­ta puo­li seit­se­män aikaan, kun hän näki noin 10 met­rin pääs­sä tie­tä juok­se­van iso­ko­koi­sen suden.

– Se kat­soi ohi­men­nes­sään minua, mut­ta ei edes hil­jen­tä­nyt vauh­tia. Se yrit­ti läh­teä pel­lon poik­ki koh­ti poh­joi­sen met­siä, mut­ta pak­su han­ki ei kan­ta­nut ja se pala­si takai­sin. Susi jäi sei­sos­ke­le­maan naa­pu­ri­ta­lon vie­rel­le ja läh­ti sit­ten naa­pu­rin pihan poik­ki itään päin, ker­too silminnäkijä.

– Susi oli yllät­tä­vän iso­ko­koi­nen, eläin­tar­has­sa näke­mä­ni sudet ovat olleet pie­nem­piä, kuvai­lee kän­ny­käl­lä kuvan napan­nut kyläläinen.

Sama­na aamu­na Rita­har­jus­sa oli myös teh­ty mah­dol­li­nen susi­ha­vain­to puol­ta tun­tia aiemmin.

Vii­me vuo­den kesä­kuus­sa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen teke­män arvion mukaan Suo­mes­sa oli 150–180 sut­ta. Pai­kal­li­sis­ta havain­nois­ta voi ilmoit­taa riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten petoyhdyshenkilöille.

Link­ki yhteys­tie­toi­hin löy­tyy riista.fi-sivustolta.