Hyvin­voin­tia yhdes­sä — mes­sut Län­si­tuu­les­sa

Ihanat Taikaterapia-tallin ponit Venni ja Ilona olivat mukana Hyvinvointimessuilla. Poneja halaamassa Siiri ja Alisa.

Län­si­tuu­len kou­lu­kam­puk­sel­la tiis­tai-ilta­na jär­jes­te­tyt ensim­mäi­set Hyvin­voin­ti­mes­sut oli­vat päi­vä­ko­din, kou­lun ja lukion suu­ri yhtei­nen tapah­tu­ma, jon­ka toteu­tu­mi­seen osal­lis­tui myös yli kak­si­kym­men­tä pai­kal­lis­ta toi­mi­jaa.

Hyvin­voin­ti­mes­sut suun­nat­tiin alu­een per­heil­le. Tavoit­tee­na oli teh­dä tutuk­si alu­een yhteis­työ­ta­ho­ja ja toi­mi­joi­ta, jot­ka tar­joa­vat pal­ve­lu­ja ja toi­min­taa vapaa-ajal­le ja per­hei­den tuke­mi­seen.

Mes­suil­la pää­si kat­so­maan ja kokei­le­maan aivan oikean kai­vin­ko­neen ohjai­mia.

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din joh­ta­ja Anu Heik­ki­nen uskoo, että mes­sut eivät jää vii­mei­sik­si. Puhet­ta on ollut, että mes­su­ja jär­jes­tet­täi­siin myös jat­kos­sa. Oulun kau­pun­gin stra­te­gias­sa alu­eel­li­sen työn kehit­tä­mi­nen on yksi pain­opis­tea­lueis­ta, ja tähän kuvioon hyvin­voin­ti­mes­sut sopi­vat hyvin.

 

Huu­meet huo­le­na

Hyvin­voin­ti­mes­su­jen luen­to­jen yhte­nä aihee­na oli huu­mei­den vaa­rat.  Lisään­ty­nyt huu­mei­den  kokei­lu, käyt­tö ja nuus­kaa­mi­nen ovat arkea myös Hau­ki­pu­taal­la, ilme­ni oppi­lai­den kes­kuu­des­sa nimet­tö­mä­nä teh­dys­tä kyse­lys­tä. Myös kiusaa­mi­ses­ta kyse­ly antoi tulok­sia, jot­ka hät­käh­dyt­tä­vät.

– Lääk­kei­den ja huu­mei­den katu­kaup­pa rehot­taa. Ainei­ta on hel­pos­ti saa­ta­vil­la, sanoi toi­min­nan­joh­ta­ja Jaa­na Jun­tu­nen Kris-Oulus­ta. Yhdis­tys tekee ennal­taeh­käi­se­vää päih­de­työ­tä nuor­ten paris­sa ja aut­taa van­ki­las­ta vapau­tu­via.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 12.4.

 

Mes­suoh­jel­mas­sa oli moot­to­ri­kelk­ka-aje­lua ja tutus­tu­mis­ta palo­kun­taan.