Susi­ha­vain­to Kalimenkylällä

Oulun ja Hau­ki­pu­taan raja­mail­la Rita­har­jus­sa ja Kali­men­ky­läs­sä teh­tiin susi­ha­vain­to var­hain tiistaiaamuna.

Kali­men­ky­läl­lä asu­va kylä­läi­nen oli rapaa­mas­sa auton ikku­noi­ta puo­li seit­se­män aikaan aamul­la kun hän näki noin 10 met­rin pääs­sä tie­tä juok­se­van iso­ko­koi­sen eläi­men, joka oli toden­nä­köi­ses­ti susi.

– Se kat­soi ohi­men­nes­sään minua, mut­ta ei edes hil­jen­tä­nyt vauh­tia. Eläin yrit­ti läh­teä pel­lon poik­ki koh­ti poh­joi­sen met­siä, mut­ta han­ki ei kan­ta­nut ja se pala­si takai­sin. Se jäi sei­sos­ke­le­maan naa­pu­ri­ta­lon vie­rel­le ja läh­ti sit­ten naa­pu­rin pihan poik­ki itään päin, ker­too silminnäkijä.

– Eläin oli yllät­tä­vän iso­ko­koi­nen, eläin­tar­has­sa näke­mä­ni sudet ovat olleet pie­nem­piä, kuvai­lee kän­ny­käl­lä kuvan nap­sais­sut kyläläinen.

Rita­har­jus­sa oli puol­ta tun­tia aiem­min myös teh­ty havain­to mah­dol­li­ses­ta sudesta.

Asias­ta on teh­ty ilmoi­tus riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen peto­asian­tun­ti­jal­le ja siel­tä on luvat­tu käy­dä pai­kan pääl­lä kat­so­mas­sa jälkiä.