Kuop­paa kuo­pan vieressä

Tei­den kun­nos­ta on kes­kus­tel­tu Ran­ta­poh­jan­kin pals­toil­la vilk­kaas­ti. Olha­van ja Oijär­ven väli­sen tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta on saa­tu aikai­sek­si jopa pien­tä kiis­taa. Joi­den­kin mie­les­tä tie on ollut kel­vot­to­man huo­nos­sa kun­nos­sa, toi­set ovat koke­neet tien moit­teet­to­mak­si. Itse ajoin tuon pät­kän vii­mek­si noin kuu­kausi sit­ten lumi­sa­teen jäl­keen, enkä tuol­loin huo­man­nut eroa mui­hin vas­taa­van­lai­siin teihin.

Tot­ta kui­ten­kin on, että monet tiet ovat aivan kel­vot­to­mas­sa kun­nos­sa. Vii­me vii­kon lomal­la aje­lin puo­li­tois­ta­tu­hat­ta kilo­met­riä eri­ta­soi­sia tei­tä. Pää­reit­ti oli Nelos­tie, joka sen­tään pyri­tään pitä­mään jon­kin­lai­ses­sa kun­nos­sa. Heti kun poi­ke­taan val­ta­väy­lää pie­nem­mäl­le tiel­le, on kuop­paa kuo­pan vie­res­sä. Myö­tä­tun­to oli täy­sin sen­kin tien kun­nos­sa­pi­to­hen­ki­lön puo­lel­la, joka lapioi soraa tie­hen ilmes­ty­nee­seen kraa­te­riin Sys­män ja Har­to­lan väli­sel­lä tiel­lä. On sii­nä lapioi­mis­ta jos aikoi jokai­sen kuo­pan täyttää.

Osa Suo­men pie­nis­tä ja vähä­lii­ken­tei­sis­tä teis­tä palau­te­taan sora­teik­si, kos­ka pääl­lys­teen kun­nos­sa­pi­tä­mi­seen ei ole rahaa. Toi­vo­taan, että rahat riit­tä­vät edes isom­pien tei­den kunnossapitoon. 

Oulun seu­dul­le on vii­me aikoi­na saa­tu mer­kit­tä­viä raha­sum­mia tei­den kun­nos­ta­mi­seen ja uusi­mi­seen. Suu­rin koh­de on vuo­sia haa­veil­tu Nelos­tien paran­ta­mi­nen Oulun Kemin välil­lä. Har­mai­ta hiuk­sia sii­nä tosin aiheut­taa Oulu­joen ylit­tä­vä sil­ta, joka jou­du­taan­kin kun­nos­ta­mi­sen sijas­ta uusi­maan koko­naan. Rat­kai­su mak­saa – hup­sis­ta vain – 15 mil­joo­naa euroa. On sel­vää, että sil­ta pitää uusia jos enti­nen ei kes­tä, mut­ta hank­keen rahoit­ta­mi­nen mie­ti­tyt­tää. Toi­vo­taan, että rahat saa­daan jos­tain kai­vet­tua ilman, että Nelos­tien paran­ta­mis­suun­ni­tel­mat Oulus­ta poh­joi­seen jou­du­taan jäl­leen niput­ta­maan pöytälaatikkoon.

Tui­ja Järvelä-Uusitalo