Senio­ri­kuo­ro vauh­dis­sa jälleen

Jo Kar­ja­lan kun­nail­la leh­tii puu…, Kal­liol­le kuk­ku­lal­le…, Kau­niim­paa aikaa, en enää elää saa, päi­vät nuo jää­neet on taa…

Hau­ki­pu­taan Senio­ri­kuo­ro val­mis­tau­tuu kau­den hui­pen­nuk­seen Keväi­seen kah­vi­kon­sert­tiin Teat­te­ri­kuo­pal­la lau­an­tai­na 28.4.  Samal­la juh­lis­te­taan myös kuo­ron 15-vuo­tis­ta yhteis­tä kuorotaivalta.

Joka­viik­koi­sis­ta har­joi­tuk­sis­ta eivät kuo­ron jäse­net halua olla pois mis­tään hin­nas­ta. Myös huu­mo­rin kuk­kia vil­jel­lään lau­la­mi­sen ohes­sa. Har­joi­tuk­siin on aina muka­va tulla!

– Yhtei­nen har­ras­tus antaa vir­kis­tä­vän het­ken lau­la­mi­sen ja musii­kin rie­muun, kiteyt­tää tun­nel­mia puheen­joh­ta­ja Kirs­ti Stranius.

Kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja Ahti Sepp kiit­te­lee kuo­roa vah­vas­ta sitou­tu­mi­ses­ta. Kuo­rol­la on kykyä myös vaa­ti­viin ohjelmiin.

Odo­te­tus­sa kah­vi­kon­ser­tis­sa kuul­laan keväi­siä lau­lu­ja ja vii­väh­de­tään vie­lä Suo­mi 100 ‑tun­nel­mis­sa­kin.  Ohjel­mas­sa on myös hau­ki­pu­taa­lai­sen kil­pa­tans­si­pa­rin Anna-Lii­sa Kor­va­lan ja Pent­ti Mäki­sen tans­sie­si­tys. Välia­jan munk­ki­kah­vi­tar­joi­lus­ta vas­taa Ha

uk

ipu­taan maa- ja koti­ta­lous­nai­set.  Kon­sert­ti alkaa kel­lo 16. Lip­pu­ja saa Oulu10:stä, kuo­ro­lai­sil­ta, Väis­kin konees­ta  ja Ovel­ta. Kah­vit sisäl­ty­vät 15 euron lipun hintaan.

Senio­ri­kuo­ron toi­min­ta jat­kuu kesä­tauon jäl­keen jäl­leen syksyllä.

– Sit­ten vähän keveäm­mäl­lä ohjel­mal­la, suun­nit­te­lee Ahti Sepp.

– Uudet lau­la­jat ovat aina ter­ve­tul­lei­ta jouk­koon mukaan, huik­kaa Kirs­ti Stranius.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tiis­tai­na 24.4.