Toi­mit­ta­jal­ta: Mitä jos maa­pal­lo lak­kaa pyö­ri­mäs­tä?

Tun­ne­tus­ti­han äiti tie­tää kai­ken, pys­tyy vas­taa­maan ihan jokai­seen kysy­myk­seen ja rat­kai­se­maan kaik­ki eteen tule­vat ongel­mat sil­mi­ään räpäyt­tä­mät­tä.

Vii­me viik­koi­nen kysy­mys maa­pal­lon pyö­ri­mi­sen lop­pu­mi­ses­ta oli minun äiti-ura­ni han­ka­lim­pia kysy­myk­siä. Se ylsi lähel­le aiem­paa, 9-vuo­ti­aan eti­kan ja etii­kan eron sel­viä­mis­tä seu­ran­nut­ta moraa­li­kä­sit­teen filo­so­fis­ta poh­din­taa.

Omas­ta pääs­tä­ni maa­pal­lon pyö­ri­mi­sen lop­pu­mis­ta kos­ke­vaan kysy­myk­seen löy­tyi vas­taus, että tai­tai­si olla aina kyl­mä tai läm­min, pime­ää tai valoi­saa. Sit­ten kes­kus­tel­tiin kai­ken kas­vun lop­pu­mi­ses­ta ja väes­tö­ka­ta­stro­fis­ta, joka saat­tai­si tilan­tees­ta seu­ra­ta. Se riit­ti lap­sel­le. Itseä­ni kysy­mys jäi poh­di­tut­ta­maan.

Entä, jos maa­pal­lo ei enää pyö­ri­si? Eri tie­de­jul­kai­sut ker­to­vat, että alus­sa syn­tyi­si myrs­ky, joka oli­si todel­la kova. Ilma­vir­ran mukaan imey­tyi­si­vät ihmi­set, eläi­met, talot ja kai­ken­lai­nen irtain. Jos et oli­si maan pin­nan alla, et sel­viäi­si.

Jos maa­pal­lon kier­to­lii­ke lak­kai­si, joka ei kait mis­sään olo­suh­teis­sa oli­si mah­dol­lis­ta, yö kes­täi­si puo­li vuot­ta ja syn­tyi­si jät­ti­man­ner, kun man­te­reet liik­kui­si­vat koh­ti päi­vän­ta­saa­jaa. Lähel­lä napo­ja tilan­ne säi­lyi­si lähes ennal­laan.

Nasan ex-tut­ki­ja Ran­dall Mun­roe on maa­il­man­lop­pua poh­ties­saan toden­nut, että Hel­sin­ki voi­si olla sijain­tin­sa sekä maa­na­lais­ten raken­nel­mien­sa vuok­si par­hai­ta paik­ko­ja ihmi­sel­le sil­lä het­kel­lä, kun maa­pal­lon pyö­rin­tä lak­kai­si. Mik­sei siis Oulu­kin?

Mis­tä ihmees­tä nämä kaik­ki kysy­myk­set las­ten pää­hän put­kah­ta­vat? Ker­to­kaa se minul­le.