Ran­ta­poh­jan alu­eel­le Lea­der-rahoi­tuk­ses­ta yli 100 000 euron pot­ti

Jäälin asukasyhdistys sai Jääli-Koiteli maastoreitin vaihe2 -hankkeeseen 20 869,50 euroa Leader-rahaa.

Oulun Seu­dun Lea­der on päät­tä­nyt myön­tää rahoi­tus­ta useil­le Ran­ta­poh­jan alu­een yri­tyk­sil­le tai hank­keil­le yhteen­sä noin 116 000 euroa. Suu­rim­man rahoi­tuk­sen sai Iin Mic­ro­po­lis Oy, jol­le myön­net­tiin 30 800 euron tuki South and north for bet­ter world- esi­sel­vi­tys­hank­kee­seen, joka on Iin alu­een kan­sain­vä­li­sen hank­keen esi­sel­vi­tys. Oijär­ven Nuo­ri­so­seu­ra ry Iis­tä sai Sam­po­lan kor­jauk­seen 28 118,31 euroa.

Perä­me­ren Hel­mi ry sai Röyt­tä­Roc­kin jär­jes­tä­mi­seen 17 411,79 euron rahoi­tuk­sen. Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys saa 20 869,50 euroa Jää­li-Koi­te­li maas­to­reit­tiä var­ten. Vep­sän­ky­lä­läi­set ry Yli­kii­min­gis­tä sai Jär­ven­kier­ros-luon­to­pol­kuun 7 596,36 euroa. Hau­ki­pu­taan Ase­man­ky­län kyläyh­dis­tys sai Myl­ly­saa­ren laa­vu­hank­kee­seen 5 821,50 euroa. Oulun 4H-yhdis­tys Yli­kii­min­ki sai kas­vien kui­vaus -ja jat­ko­ja­los­tus­han­keen kui­vu­rin han­kin­taan 5 898,00 euroa.

– Toi­min­ta-alu­eem­me pie­ny­ri­tyk­sil­tä toi­vom­me hake­muk­sia lisää, kos­ka koko ohjel­ma­kau­den rahoi­tuk­ses­ta puo­let tulee käyt­tää yri­tys­ten tukiin, ker­too toi­min­nan­joh­ta­ja Pir­jo Hon­gis­to Oulun Seu­dun Lea­de­ris­ta.

Oulun Seu­dun Lea­de­rin Nuo­ri­so­Lea­der -rahoi­tus­ta on myös haet­ta­vis­sa Nuor­ten omiin yri­tys­ko­kei­lui­hin ja tapah­tu­miin. Hakuai­ka on jat­ku­va. Yleis­hyö­dyl­lis­ten kehit­tä­mis- ja inves­toin­ti­hank­kei­den pää­tös­kä­sit­te­ly jak­so­te­taan siten, että hal­li­tus käsit­te­lee hank­kei­ta enin­tään kol­me ker­taa vuo­des­sa. Hakuai­ka on kui­ten­kin edel­leen jat­ku­va.