Yhdes­sä teke­mäl­lä saa val­mis­ta aikaan

Kyläläiset ja koulun väki kokoontuivat yhteiseen laavujuhlaan Huttukylän koululle tiistaina. Yrjö Runtti auttoi poikia muuraushommassa, jolla viimeisteltiin tulipaikka. Juhlan tunnelmaa kohotti laululla ja yhteislaulattaen Jone Kokkoniemi, jolla on koululla omia lastenlapsia. Yrjö Runtti asuu joen toisella rannalla ihan koulun kohdalla ja hän muistelikin millaista kulkeminen kouluun oli aiemmilla vuosikymmenillä.

Hut­tu­ky­län kou­lun opet­ta­ja Las­si Heik­ki­lä ei sääs­te­le sano­jaan, kun hän kehuu kou­lun­sa kuu­den­nen luo­kan oppi­lai­ta, jot­ka osa­na uuden ope­tus­suun­ni­tel­man mukais­ta vai­kut­ta­mis­pro­jek­tia kun­nos­ti­vat kou­lun lähei­syy­des­sä sijait­se­van laa­vu­pai­kan. Samal­la oppi­laat lah­joit­ti­vat laa­vu­juh­las­ta ker­ty­neet varat Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jien per­he­työl­le. Lau­ri Hern­berg ja San­te­ri Aho­la ker­to­vat, että pro­jek­tis­sa muun muas­sa puret­tiin laa­vun kat­to, raken­net­tiin uusi, put­sat­tiin laa­vua ja maalattiin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus