Ammat­tiin val­mis­tu­nei­ta Hau­ki­pu­taal­la ennä­tys­mää­rä

Hau­ki­pu­taan OSAOn lii­kun­ta­sa­lis­sa vie­tet­tiin per­jan­tai-ilta­päi­vä­nä monen tai­pa­leen pää­tös­tä, kun oppi­lai­tos juh­lis­ti luku­vuo­den aika­na val­mis­tu­nei­ta opis­ke­li­joi­taan.

Haukiputaan yksi­kös­tä val­mis­tui opis­ke­li­joi­ta autoa­lan, hiusa­lan; hotel­li-, ravin­to­la ja cate­ring-alan; pin­ta­kä­sit­te­ly­alan, raken­nusa­lan; säh­kö- ja auto­maa­tio­tek­nii­kan sekä ver­hoi­lu- ja sisus­tusa­lan perus­tut­kin­nois­ta.

OSAOn Hau­ki­pu­taan yksi­kös­tä val­mis­tui kulu­van opis­ke­lu­vuo­den aika­na 347 opis­ke­li­jaa, mikä on oppi­lai­tok­sen his­to­rian suu­rin mää­rä. Yksi­kön­joh­ta­ja Alpo Kais­to huo­maut­ti puhees­saan, että val­mis­tu­nei­den mää­rää kas­vat­ti tänä vuon­na aikuis­kou­lu­tuk­sen siir­ty­mi­nen amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen alle. Aloi­tus- ja val­mis­tua­jan­koh­dat ovat nyky­ään jous­ta­vam­pia.

– Opis­ke­li­joi­ta on val­mis­tu­nut pit­kin kulu­nut­ta vuot­ta. Aloi­tusa­jan­koh­dat vaih­te­le­vat ja tut­kin­to­to­dis­tuk­sia alle­kir­joi­te­taan lähes vii­koit­tain, Kais­to ker­toi päät­tä­jäis­juh­las­sa.

Yksi­kön­joh­ta­ja Kais­to nos­ti juh­las­sa myös esil­le amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta kos­ke­van uuden lain­sää­dän­nön ja ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­rit­tä­väk­si peri­aat­teek­si nos­te­tun osaa­mis­pe­rus­tei­suu­den. Kais­to kiit­ti puhees­saan tukea anta­nei­ta van­hem­pia sekä oppi­lai­tok­sen hen­ki­lös­töä roh­keas­ta ja kehit­tä­väs­tä työ­ot­tees­ta.