Ran­ta­poh­jal­la säh­kö­pos­ti­pul­mia

Ran­ta­poh­jal­la on vii­me päi­vien aika­na ollut tek­ni­siä ongel­mia säh­kö­pos­tien lähet­tä­mi­ses­sä tie­tyn­tyyp­pi­siin osoit­tei­siin. Esi­mer­kik­si gmail-lop­pui­siin osoit­tei­siin Ran­ta­poh­jas­ta lähe­te­tyt vies­tit ovat voi­neet pää­tyä vas­taa­not­ta­jan säh­kö­pos­tin ros­ka­ko­riin. Ongel­mia on ollut myös hot­mail-, live- ja out­look-pos­tien kans­sa. Vaik­ka edel­lä­mai­ni­tut eivät esiin­tyi­si­kään itse säh­kö­pos­tio­soit­tees­sa, on osa säh­kö­pos­teis­ta voi­tu luo­da nii­den ohjel­mis­toil­la.

Ongel­man pitäi­si olla nyt rat­kais­tu, mut­ta pyy­däm­me ole­maan mei­hin uudel­leen yhtey­des­sä, jos ette ole saa­neet pyy­tä­mään­ne vas­taus­ta säh­kö­pos­tiin­ne. Pyy­däm­me myös tar­kis­ta­maan säh­kö­pos­tin­ne ros­ka­ko­ri­kan­sion.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin
Pek­ka Kevä­jär­vi
Ran­ta­pohja