Ran­ta­poh­jal­la sähköpostipulmia

Ran­ta­poh­jal­la on vii­me päi­vien aika­na ollut tek­ni­siä ongel­mia säh­kö­pos­tien lähet­tä­mi­ses­sä tie­tyn­tyyp­pi­siin osoit­tei­siin. Esi­mer­kik­si gmail-lop­pui­siin osoit­tei­siin Ran­ta­poh­jas­ta lähe­te­tyt vies­tit ovat voi­neet pää­tyä vas­taa­not­ta­jan säh­kö­pos­tin ros­ka­ko­riin. Ongel­mia on ollut myös hotmail‑, live- ja out­look-pos­tien kans­sa. Vaik­ka edel­lä­mai­ni­tut eivät esiin­tyi­si­kään itse säh­kö­pos­tio­soit­tees­sa, on osa säh­kö­pos­teis­ta voi­tu luo­da nii­den ohjelmistoilla.

Ongel­man pitäi­si olla nyt rat­kais­tu, mut­ta pyy­däm­me ole­maan mei­hin uudel­leen yhtey­des­sä, jos ette ole saa­neet pyy­tä­mään­ne vas­taus­ta säh­kö­pos­tiin­ne. Pyy­däm­me myös tar­kis­ta­maan säh­kö­pos­tin­ne roskakorikansion.

Ystä­väl­li­sin terveisin
Pek­ka Keväjärvi
Ran­ta­pohja