Paris­sa kuu­kau­des­sa kir­jat­tu yli 200 pyö­rä­var­kaut­ta

Tou­ko­kuun alun jäl­keen Oulus­sa on kir­jat­tu yli 200 riko­sil­moi­tus­ta pol­ku­pyö­rä­var­kauk­sis­ta. Pyö­riä on varas­tet­tu lähes kol­me vuo­ro­kau­des­sa. Oulun polii­sis­ta ker­ro­taan, että mer­kit­tä­vää rikok­sis­sa on ollut arvok­kai­den pyö­rien osuus varas­tet­tu­jen jou­kos­sa: arvok­kaim­mat varas­te­tut pyö­rät ovat yli tuhan­nen euron arvoi­sia.

Polii­si muis­tut­taa, että vaik­ka pyö­rä­var­kaus on aina rikos ja teki­jän syy­tä, voi pyö­rän omis­ta­ja vai­kut­taa var­kauk­sien ehkäi­syyn. Pyö­rää on hyvä säi­lyt­tää sisä­ti­lois­sa aina kun se on mah­dol­lis­ta, ja laa­duk­ka­seen ja luo­tet­ta­vaan luk­koon kan­nat­taa panos­taa, sil­lä hal­vat ja kevyet lukot on help­po mur­taa.

Netis­sä käy­dään pal­jon kaup­paa myös varas­te­tuil­la pol­ku­pyö­ril­lä, ja varas­tet­tu­jen pyö­rien kau­pal­la rahoi­te­taan usein huu­mausai­nei­den han­kin­taa. Polii­si perään­kuu­lut­taa osta­jien vas­tuu­ta pyö­rä­kau­poil­la ja muis­tut­taa, että esi­mer­kik­si myyn­ti­hin­ta on sel­keä merk­ki pyö­rän epäi­lyt­tä­väs­tä alku­pe­räs­tä: jos kal­lis­ta pyö­rää myy­dään poik­keuk­sel­li­sen hal­val­la, pitäi­si osta­jan häly­tys­kel­lo­jen soi­da.