Koro­na­ke­vään koke­muk­set hyö­ty­käyt­töön seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä on käyn­nis­tä­nyt kesä­kuun alus­sa Oulu­Toi­vo2020-hank­keen, jos­sa luo­daan mah­dol­li­sia poik­keus­o­lo­ja var­ten teho­kas ohjaus- ja koor­di­naa­tio­mal­li. Hank­keen koh­de­ryh­mä­nä ovat työi­käi­set, työ­elä­män ulko­puo­lel­la ja kou­lu­tus­paik­kaa vail­la ole­vat oulu­lai­set. Hank­keen tavoit­tee­na on vah­vis­taa työi­käis­ten osal­li­suut­ta, toi­min­ta­ky­kyä ja yhtei­söl­li­syyt­tä, sekä kehit­tää kau­pun­gin, seu­ra­kun­nan ja eri jär­jes­tö­jen välis­tä yhteis­työ­tä. Oulu­Toi­vo2020-han­ke syn­tyi koro­na­vi­ruse­pi­de­mian seu­rauk­se­na, kun poik­keus­ti­lan­teen vai­ku­tuk­set alkoi­vat kasaan­tua ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus