Oulus­sa kas­vua kii­reel­li­ses­ti sijoi­tet­tu­jen las­ten mää­räs­sä – Per­he­hoi­don osuus kuu­tos­kau­pun­kien kor­kein

Suo­men kuusi suu­rin­ta kau­pun­kia Hel­sin­ki, Espoo, Tam­pe­re, Van­taa, Oulu ja Tur­ku teke­vät Kuusik­ko-yhteis­työ­tä, jos­sa vuo­sit­tain ver­tail­laan tilas­tol­li­ses­ti muun muas­sa kau­pun­kien sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja. Tuo­reet rapor­tit löy­ty­vät osoit­tees­ta www.kuusikkokunnat.fi.

Las­ten­suo­je­lua kos­ke­van kuusik­ko­ra­por­tin mukaan Oulus­sa teh­tiin vuon­na 2019 yhteen­sä 7740 las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ta, jot­ka koh­dis­tui­vat 3913 eri lap­seen eli 8,9 pro­sent­tiin oulu­lai­sis­ta 0–17-vuotiasta lap­sis­ta. Pal­ve­lu­tar­peen arvioin­ti teh­tiin 1958 lap­sel­le, las­ten­suo­je­lun tar­ve todet­tiin 15,1 pro­sen­tis­sa teh­dyis­tä arviois­ta.

Suo­men kuu­des­sa suu­rim­mas­sa kau­pun­gis­sa las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen koh­tee­na oli 8,8 pro­sent­tia suur­ten kau­pun­kien 0–17-vuotiaista lap­sis­ta ja nuo­ris­ta. Las­ten­suo­je­lun tar­ve todet­tiin vii­den­nek­ses­sä teh­dyis­tä pal­ve­lu­tar­peen arviois­ta.

Kuu­tos­kau­pun­geis­sa oli vuon­na 2019 yhteen­sä 19 075 las­ten­suo­je­lun 0–17-vuotiasta asia­kas­ta eli 5,7 pro­sent­tia vas­taa­van ikäi­ses­tä väes­tös­tä. Oulus­sa las­ten­suo­je­lun asiak­kai­na oli 2707 alai­käis­tä las­ta, 6,1 pro­sent­tia oulu­lai­sis­ta alai­käi­sis­tä lap­sis­ta. Las­ten­suo­je­lun asiak­kai­den mää­rä kas­voi eni­ten Oulus­sa, 4,2 pro­sent­tia.

Oulus­sa sijoi­tet­tiin kii­reel­li­ses­ti 236 las­ta kodin ulko­puo­lel­le vuo­den 2019 aika­na. Muu­tos vuo­teen 2018 on 29,7 pro­sent­tia, mikä on sel­keäs­ti suu­rin kas­vu kuu­tos­kun­nis­ta. Kuu­tos­kau­pun­geis­sa sijoi­tet­tiin vuon­na 2019 kii­reel­li­ses­ti yhteen­sä 1 516 las­ta eli 11,1 pro­sent­tia enem­män kuin edel­tä­vä­nä vuon­na.

Vuon­na 2020 kii­reel­lis­ten sijoi­tus­ten mää­rä on Oulus­sa kas­va­nut edel­leen alku­vuo­den aika­na. Kun vuon­na 2019 kii­reel­li­ses­ti sijoi­tet­tu­ja lap­sia oli tammi–toukokuussa 64, tänä vuon­na sama­na aika­na on kii­reel­li­ses­ti sijoi­tet­tu 153 las­ta. Koro­na-aika on nos­ta­nut lukua enti­ses­tään, mut­ta kas­vua oli jo ennen koro­na-epi­de­mi­aa.

Oulun kau­pun­gin vs. sosi­aa­li­joh­ta­jan, pal­ve­lu­pääl­lik­kö Mar­ja Salon mukaan kii­reel­lis­ten sijoi­tus­ten syi­tä ja sijoi­tus­ta edel­tä­viä pal­ve­lui­ta on sel­vi­tet­ty.

– Kii­reel­lis­ten sijoi­tus­ten syy­nä on usein joko van­hem­pien tai nuo­ren päih­deon­gel­mat. Toi­min­ta­ta­po­ja ja pal­ve­lui­ta kehi­te­tään siten, että päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­miin pys­tyt­täi­siin vas­taa­maan nykyis­tä parem­min ja riit­tä­vän var­hai­ses­sa vai­hees­sa, Salo ker­too.

Kuu­tos­kau­pun­geis­sa kodin ulko­puo­lel­le sijoi­tet­tu­na oli yhteen­sä 5 614 las­ta, mikä on 1,7 pro­sent­tia kuu­tos­kau­pun­kien 0–17 vuo­tiai­den las­ten luku­mää­räs­tä. Oulus­sa sijoi­tet­tu­ja lap­sia oli 660, mikä on 1,5 pro­sent­tia alai­käi­sis­tä lap­sis­ta. Kai­kis­sa kuu­tos­kau­pun­geis­sa oli sijoi­tet­tu­na suh­teel­li­ses­ti eni­ten 13–17-vuotiaita.

Per­he­hoi­don osuus sijoi­tus­ten hoi­to­vuo­ro­kausis­ta on hie­man las­ke­nut tai pysy­nyt lähes muut­tu­mat­to­ma­na vii­meis­ten muu­ta­mien vuo­sien aika­na. Oulus­sa per­he­hoi­don osuus on ollut kuu­tos­kau­pun­kien kor­kein – vuon­na 2019 se oli 80,2 pro­sent­tia.

Las­ten­suo­je­lun koko­nais­kus­tan­nuk­set oli­vat kuu­tos­kau­pun­geis­sa lähes 400,5 mil­joo­naa euroa vuon­na 2019. Oulus­sa las­ten­suo­je­lun kus­tan­nuk­set oli­vat 35,6 mil­joo­naa euroa, kus­tan­nuk­set nousi­vat 9,1 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta. Kus­tan­nuk­set nousi­vat kai­kis­sa kuu­tos­kau­pun­geis­sa, pait­si Turus­sa.

Suu­rin osa las­ten­suo­je­lun kus­tan­nuk­sis­ta syn­tyy sijoi­tuk­sis­ta. Sijoi­tus­ten osuus kus­tan­nuk­sis­ta vaih­te­li Oulun 69,1 pro­sen­tis­ta Hel­sin­gin 83,3 pro­sent­tiin.