Ret­ki­koh­teet yhdes­sä pai­kas­sa

Suo­men Latu on kevään ja alku­ke­sän aika­na koon­nut ret­ki­koh­tei­ta ympä­ri Suo­mea yhden lin­kin taak­se Rakas­tu ret­kei­lyyn -sivus­tol­leen. Vink­ke­jä pai­kal­li­sis­ta ret­ki­koh­teis­ta kerät­tiin sekä pai­kal­li­syh­dis­tyk­sil­tä että kun­tien verk­ko­si­vuil­ta. Ret­kei­ly­koh­tei­ta ker­tyi yli 2000, ne on jao­tel­tu maa­kun­nit­tain ja kun­nit­tain. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta sivus­tol­le on vin­kat­tu muun muas­sa Iin Hias­tin­haa­ran luon­to­po­lus­ta ja Kii­min­gin Koi­te­lin kos­kia­lu­ees­ta. Ret­ki­koh­teet löy­ty­vät osoit­tees­ta www.suomenlatu.fi/rakastu-retkeilyyn.