Oulun yli­opis­toa kaa­vail­laan Rak­si­laan

Oulun yli­opis­ton halu­taan siir­ty­vän Lin­nan­maal­ta kau­pun­gin kes­kus­tan välit­tö­mään lähei­syy­teen Rak­si­laan. Yli­opis­ton hal­li­tus päät­ti tiis­tai­na han­ke­suun­nit­te­lun käyn­nis­tä­mi­ses­tä yli­opis­to­kam­puk­sen ensim­mäi­sen vai­heen raken­ta­mi­sek­si.

Oulun kau­pun­ki ilmoit­taa tuke­van­sa ja avus­ta­van­sa Oulun yli­opis­ton han­ke­sel­vi­tys­työ­tä. Yli­opis­ton teke­män suun­nit­te­lu­työn aika­na kau­pun­ki sel­vit­tää yhteis­työs­sä yli­opis­ton kans­sa kes­kus­taan siir­ty­mi­sen liit­ty­vät mah­dol­li­suu­det ja reu­naeh­dot. Kau­pun­gin tahol­ta tode­taan, että sel­vi­tet­tä­vä alue on laa­ja. Yli­opis­to­kam­puk­sen sijoit­tu­mi­nen vai­heit­tain alu­eel­le vai­kut­taa muun muas­sa Rak­si­lan mar­ket-alu­een ja Rak­si­lan urhei­lu­puis­ton kau­pun­ki­suun­nit­te­luun ja kaa­voi­tuk­seen. Han­ke­suun­nit­te­lun aika­na nous­see esiin usei­ta haas­tei­ta, joi­den rat­kai­se­mi­ses­sa kau­pun­ki pyr­kii myö­tä­vai­kut­ta­maan yli­opis­ton sijoit­tu­mi­ses­sa alu­eel­le.

Kau­pun­gin tahol­ta tode­taan, että Oulun yli­opis­to on koko Poh­jois-Suo­men elin­voi­man kan­nal­ta kes­kei­nen veto­voi­ma­te­ki­jä. Sen vuok­si yli­opis­ton sijoit­tu­mi­nen tule­vai­suu­des­sa Rak­si­laan on mer­kit­tä­vä asia Oulul­le ja koko poh­joi­sel­le Suo­mel­le.

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus val­tuut­ti mar­ras­kuus­sa 2019 yli­opis­ton reh­to­rin Jou­ko Nii­ni­mäen käyn­nis­tä­mään sel­vi­tys­työn, jos­sa sel­vi­te­tään vaih­toeh­to­ja nykyi­sil­le kam­pus­rat­kai­suil­le. Reh­to­ri on infor­moi­nut sel­vi­tys­työn ete­ne­mi­ses­tä kau­pun­kia ja kau­pun­gin päät­tä­jiä.

Uuden kam­puk­sen ensim­mäi­nen vai­he oli­si mah­dol­lis­ta olla val­mis aikai­sin­taan 2027.