Ter­vas­tii­ma­viik­ko, JCR, tuk­ki­lais­ki­sat, Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­nat ja usei­ta mui­ta tapah­tu­mia peru­taan

Tervasautiota Ylikiimingissä pysyy tänä kesänä autiona kesä-heinäkuun vaihteessa, jolloin TervasTiima-viikon tapahtumat tervahautoineen ja sytytysjuhlineen normaalisti täyttävät jokirannan juhlaväestä. (Teea Tunturi)Tervasautiota Ylikiimingissä pysyy tänä kesänä autiona kesä-heinäkuun vaihteessa, jolloin TervasTiima-viikon tapahtumat tervahautoineen ja sytytysjuhlineen normaalisti täyttävät jokirannan juhlaväestä. (Teea Tunturi)

Tule­vas­ta kesäs­tä on Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin tulos­sa muun Suo­men tavoin poik­keuk­sel­li­sen hil­jai­nen. Vii­me vii­kol­la hal­li­tus päi­vit­ti Suo­men koro­na­vi­rus­stra­te­gi­aa, ja lin­ja­si samal­la, että yli 500 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien kiel­toa on syy­tä jat­kaa aina­kin 31. hei­nä­kuu­ta saak­ka. Var­si­nai­set mää­räyk­set ylei­sö­ta­pah­tu­mien peruun­tu­mi­sek­si anta­vat Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot, jot­ka voi­vat tar­tun­ta­tau­ti­lain perus­teel­la kiel­tää ylei­sö­ti­lai­suu­det kor­kein­taan kuu­kau­dek­si ker­ral­laan. Lop­pu­ke­sän ja alkusyk­syn tilai­suuk­sien osal­ta arvioin­ti teh­dään…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus