Oulun Kärp­pien kul­ta­juh­lat toril­la

Oulun Kärppien naisten kultajoukkueessa pelasivat myös Rantapohja-alueella vaikuttaneet Janette Jokikokko (oik), Alexia Remes, Sari Wäänänen, Kristiina Meriläinen ja Ada Ukkola, jotka ovat kuvassa Aurora Borealis -maljan eli tytön ympärillä.

Oulun Kärp­pien nais­ten ja mies­ten jää­kie­kon SM-lii­gan kul­ta­jouk­kueil­le jär­jes­tet­tiin yhtei­set mes­ta­ruus­juh­lat Oulun toril­la vapun­päi­vä­nä. Tori täyt­tyi jo hyvis­sä ajoin ennen tapah­tu­man alkua, eikä ylei­sön innos­tus­ta hai­tan­nut tuu­li­nen ja koleah­ko sää­kään.

Koko per­heen kan­san­juh­la koko­si toril­le arvioi­den mukaan jopa 12 000 hen­keä.

Mes­ta­ri­jouk­ku­eet saa­pui­vat toril­le paraa­ti­bus­sil­la. Ylei­sö odot­ti innol­la mes­ta­rei­den näke­mis­tä, ja moni toi­voi pää­se­vän­sä yhteis­ku­viin ido­lien­sa kans­sa.

Tapah­tu­man mie­len­kiin­toi­ses­ti juon­ta­nut Mika Kuki nos­tat­ti tun­nel­maa ylei­sös­sä. Juh­lan musiik­kie­si­tyk­sis­tä vas­ta­si­vat Suvi Teräs­nis­ka, Elli­noo­ra, Dian­dra ja Poju.

Yhtei­set kul­ta­juh­lat

Mes­ta­reis­ta juh­la­la­val­le astui ensin Kärp­pien nais­jouk­kue, joka oli onnel­li­nen sii­tä, että he pää­si­vät mukaan kul­ta­juh­liin.

Muka­na iloi­ses­sa juh­lin­nas­sa oli­vat myös Sari Wää­nä­nen, Janet­te Joki­kok­ko, Alexia Remes, Ada Ukko­la ja Kris­tii­na Meri­läi­nen, jot­ka piti­vät kul­ta­juh­lia mah­ta­va­na.

– Kii­min­gin Kiek­ko-Pojis­ta on kaik­ki hyvä läh­te­nyt, ja se on kan­ta­nut hedel­mää, kun olem­me nyt Suo­men mes­ta­rei­ta, Janet­te iloit­see.
– KKP:ssa on pelat­tu jun­nu­vuo­det. Siel­tä on kyl­lä hyvät val­men­nuk­set saa­tu muun muas­sa Kes­tin Antil­ta, jota ilman ei var­maan tähän asti oli­si pääs­ty. Poi­ka­jouk­ku­ees­sa pelat­tiin ja se pot­ki eteen­päin, kun oli haas­tet­ta ja aina joku oli parem­pi. Ei voi­nut iki­nä olla tar­peek­si tyy­ty­väi­nen itseen­sä, Alexia ker­too.

Yli­kii­min­gis­sä syn­ty­nyt ja Iis­sä asu­nut Sari Wää­nä­nen aloit­ti jää­kie­kon 15-vuo­ti­aa­na, kun hän muut­ti Ouluun.
– Kär­pis­sä olen pelan­nut sii­tä asti, kun olen aloit­ta­nut. Hyvin on men­nyt, kun tois­ta ker­taa peräk­käin on Suo­men mes­ta­rik­si pääs­ty. Ei voi olla kuin kii­tol­li­nen ja onnel­li­nen näis­tä asiois­ta, mitä on tapah­tu­nut, Sari iloit­see.

Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen kas­va­tit ja Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­vat Kris­tii­na Meri­läi­nen ja Ada Ukko­la ovat Kärp­pien nais­jouk­ku­een puo­lus­ta­jia. Hei­dän mie­les­tään Ahmois­sa pojat antoi­vat hyvää vas­tus­ta ja siel­lä oli myös hyvät val­men­ta­jat, mikä on ollut var­mas­ti suu­rin syy menes­tyk­seen tänä­kin päi­vä­nä. Ensi kau­del­la Kär­pis­sä jat­ka­vat aina­kin Ada, Sari ja Alexia.

Jää­li­läis­läh­töi­nen Alek­si Mäke­lä iski SM-lii­gan kul­ta­mi­ta­lin rat­kais­seen voit­to­maa­lin Tap­pa­ran Domi­nik Hrac­ho­vi­nan selän taak­se Tam­pe­reen Haka­met­säs­sä.
– Run­ko­sar­jan lopus­sa louk­kaan­nuin ja sit­ten ihan vii­me met­reil­lä pää­sin vie­lä mukaan ja koke­maan tuon lois­ta­van tun­ne­myrs­kyn. Kyl­lä sii­nä var­mas­ti pur­kau­tui aika pal­jon tun­net­ta. Aika vapau­tu­nut fii­lis oli voit­to­maa­lin jäl­keen, Alek­si ker­taa ja jat­kaa, että kuin­ka hie­noa hänes­tä on ollut huo­ma­ta, kuin­ka onnel­li­sia ja iloi­sia jää­li­läi­set ovat hänen puo­les­taan. Alek­si puo­les­taan on ylpeä juu­ris­taan ja sii­tä, että on kotoi­sin Jää­lis­tä.
Juh­la­huu­man jäl­keen Alek­si hui­laa het­ken ja kään­tää kat­seet sit­ten koh­ti ensi kaut­ta. Alek­sil­la on vie­lä kak­si vuot­ta sopi­mus­ta Kärp­pien kans­sa jäl­jel­lä.
– Nyt on Kär­pät saa­tu hui­pul­le, niin iso tavoi­te on, että pysy­tään siel­lä hui­pul­la myös ensi vuon­na, Alek­si tuu­maa.

Hau­ki­pu­taan Ahmois­sa jää­kie­kon aloit­ta­nut Jes­se Kos­ken­kor­va toi­voo ensi kau­del­la lisää peliai­kaa myös SM-lii­gas­sa.

Toi­nen Jää­lis­tä kotoi­sin ole­va Kärp­pä-pelaa­ja Vil­le Les­ki­nen oli tyy­ty­väi­nen kau­teen­sa.
– Kun vie­lä voi­tet­tiin, niin se oli hyvä kruu­nu kau­teen. Täy­tyy olla tyy­ty­väi­nen kyl­lä. Ei ole itsel­lä ollut vie­lä täm­möis­tä, että jouk­ku­eel­la pär­jä­tään, niin onhan se hie­noa, Vil­le iloit­see.
Ensi kau­den peli­pai­kas­ta Vil­lel­lä ei ole vie­lä mitään var­maa tie­toa, mut­ta ulko­maan aree­nat kiin­nos­tai­si­vat nuor­ta mies­tä.

4-vuo­ti­aa­na jää­kie­kon Hau­ki­pu­taan Ahmois­sa aloit­ta­nut Jes­se Kos­ken­kor­va jat­kaa ensi kau­del­la Kär­pis­sä, jos­sa tavoit­tee­na on pela­ta Lii­ga-puo­lel­la­kin sit­ten enem­män.
– Tie­ten­kin isoin osa kau­des­ta meni A-jun­nuis­sa, mut­ta kui­ten­kin mes­ta­ruus­jouk­ku­ees­sa olen muka­na ja nimen saa pokaa­liin. Kyl­lä se hyväl­tä tun­tuu, nuo­ri hyök­kää­jä Jes­se tuu­maa.

Ylei­sö sai kii­tos­ta

Kärp­pien pää­val­men­ta­ja Mik­ko Man­ner kiit­ti ylei­söä nöy­rän kii­tol­li­se­na.

– Ei jouk­kue voi voit­taa ilman noin hie­noa kult­tuu­ria ja tukea. Muis­ta­kaa, että elä­mäs­sä kan­nat­taa aina olla unel­mia ja nii­den eteen pitää olla ahke­ra ja sin­ni­käs. Sit­ten kun tulee epä­on­nis­tu­mi­sia, niin se on aina paras mah­dol­li­suus kehit­tyä koh­ti sitä unel­maa.

– Tär­kein­tä on aina kat­soa oikeal­le ja vasem­mal­le ja sii­nä on se vie­rus­ka­ve­ri. Aut­ta­mal­la mui­ta käy vahin­gos­sa niin, että sinä autat itseä­si. Pitä­kää vie­rus­ka­ve­ris­ta huol­ta ja kii­tos kai­kil­le, Mik­ko Man­ner pai­not­ti kul­ta­juh­lis­sa.

Kärp­pä-kap­tee­ni Las­se Kuk­ko­sen mie­les­tä kul­ta­jouk­ku­een salai­suus oli yhtei­söl­li­syys ja yhtei­sen hyvän eteen teke­mi­nen sekä oman itsen­sä lait­ta­mi­nen taus­tal­le ja kave­rin aut­ta­mi­nen.
– Se hyvä puo­li on, että täm­möi­sen täy­so­su­man jäl­keen tämä jouk­kue jää elä­mään. Se on hie­no asia, että ihan koko­naan ei tar­vit­se kenes­tä­kään luo­pua. Var­mas­ti näh­dään ja sel­lai­nen tiet­ty side jää jokai­sen pelaa­jan ja huol­to­ryh­män välil­le.

Kärp­pien kul­ta­jouk­kuei­den kap­tee­nit Isa Rahu­nen ja Las­se Kuk­ko­nen yhteis­ku­vas­sa.

 

– Mut­ta aina­han se on hai­kea fii­lis, kun on teh­ty kova työ ja pääs­ty unel­maan ja saa­tu naut­tia sii­tä pal­jon, niin koh­ta on aika pääs­tää sii­tä irti. Mah­ta­vaa on seu­ra­ta jät­kien kas­va­mis­ta, Las­se tote­aa ja jat­kaa, että nyt men­nään kotia nau­tis­ke­le­maan tyt­tö­jen kans­sa elä­mäs­tä ja sit­ten pik­ku hil­jaa ale­taan val­mis­tau­tu­maan ensi kaut­ta var­ten — Kär­pis­sä ollaan ensi kau­del­la­kin.

Muka­na Lei­jo­na-jouk­ku­ees­sa

Jää­kiek­ko­huu­ma jat­kuu huo­men­na alka­vil­la jää­kie­kon MM-kisoil­la Tans­kas­sa. Muka­na Lei­jo­na-jouk­ku­ees­sa ovat muun muas­sa Kär­pis­tä Mii­ka Koi­vis­to ja Saku Mäe­na­la­nen, kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Niko Mik­ko­la sekä hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­set Mar­kus Nuti­vaa­ra ja Saka­ri Man­ni­nen.

Kuvat: Suvi-Tuu­lia Holap­pa ja Pir­jo Holap­pa

Jää­li­läis­läh­töi­nen puo­lus­ta­ja Alek­si Mäke­lä teki voit­to­maa­lin Tam­pe­reen Haka­met­säs­sä.

Oulun toril­le kokoon­tui arvioi­den mukaan jopa 12 000 ihmis­tä juh­lis­ta­maan Oulun Kärp­pien nais­ten ja mies­ten mes­ta­ruus­jouk­kuei­ta.

Nais­ten SM-kul­ta­jouk­ku­een pelaa­jia yhdes­sä kul­ta­juh­lis­sa esiin­ty­neen lau­la­ja ja Kärp­pä-fani Suvi Teräs­nis­kan ja Auro­ra Borea­lis -mal­jan kans­sa.