Oulu-opis­ton kurs­sit alka­vat syk­syl­lä nor­maa­lis­ti

Oulu-opis­to val­mis­tau­tuu aloit­ta­maan ensi luku­vuo­den 2020–2021 nor­maa­lis­ti suun­ni­tel­lus­sa aika­tau­lus­sa. Kurs­sioh­jel­ma on val­mis­tu­nut ja se on luet­ta­vis­sa opis­ton net­ti­si­vuil­la. Pai­net­tu opin­to-opas jae­taan kir­jas­toi­hin, Oulu10 toi­mi­paik­koi­hin ja opis­ton toi­mis­toi­hin vii­kos­ta 32 läh­tien.

Ilmoit­tau­tu­mi­set opin­toi­hin alkaa ainea­lueit­tain por­ras­te­tus­ti 10. elo­kuu­ta läh­tien. Ensim­mäi­se­nä opin­not alka­vat tai­teen perus­o­pe­tuk­sen ja lii­kun­ta­kou­lun oppi­lail­la vii­kol­la 36. Kan­sa­lais­opis­to-ope­tus käyn­nis­tyy vii­kol­la 37.

Oulu-opis­to pahoit­te­lee ope­tus­muu­tok­sia, joi­ta tuli maa­lis­kuus­ta alkaen koro­na­pan­de­mia takia. Oulun kau­pun­ki halusi mak­sua­sia­pää­tök­sel­lään var­mis­taa asioi­den oikeel­li­suu­den, mis­tä joh­tuen pää­tös mak­su­jen palau­tuk­sis­ta teh­tiin vas­ta tou­ko­kuun lopus­sa.

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­jan pää­tök­sen mukaan kurs­si­mak­sut palau­te­taan niil­le kevään 2020 kurs­sien opis­ke­li­joil­le, joi­den kurs­sit on perut­tu eli kurs­sia ei ole aloi­tet­tu koro­nan takia. Koro­nan takia kes­key­ty­nei­den kurs­sien kurs­si­mak­sus­ta hyvi­te­tään pitä­mät­tä jää­nei­den tun­tien osuus, mikä­li sum­ma ylit­tää 20 euroa. Opis­ke­li­ja hakee itse kurs­si­mak­sun hyvi­tyk­sen Oulu-opis­tol­ta. Kurs­si­mak­sun hyvi­tyk­set hae­taan ajal­la 15.6.–3.7.2020. Palau­tuk­set mak­se­taan vii­meis­tään syys­kuus­sa 2020. Osa kurs­seis­ta pidet­tiin etä­ope­tuk­se­na, jois­ta ei mak­se­ta hyvi­tys­tä. Nii­den kurs­sien opis­ke­li­joil­le, jot­ka voi­vat hakea palau­tus­ta, on oltu yhtey­des­sä säh­kö­pos­til­la, jos­sa on mak­sun­pa­lau­tuk­sen hakuoh­jeet.

Oulu-Opis­ton kurs­sioh­jel­maan voi tutus­tua ja opin­to-oppaan näköis­ver­sio­ta voi sela­ta opis­ton verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­vis­tä lin­keis­tä.