Nor­dea vah­vis­taa asia­kas­pal­ve­lu­aan

Loka­kuun alus­ta kir­jan­sa Suo­meen Ruot­sis­ta muut­ta­nut Nor­dea vah­vis­taa asia­kas­pal­ve­lun resurs­se­jaan myös Oulus­sa. Syk­syn aika­na rek­ry­toi­daan noin 30 asia­kas­neu­vo­jaa, jois­ta osa kes­kit­tyy hoi­ta­maan asun­to­lai­na­neu­vot­te­lu­ja. Nor­dea ei kui­ten­kaan tee paluu­ta esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taal­le kivi­jal­ka­toi­min­taan, vaan kysees­sä on rek­ry­toin­ti verk­ko­toi­min­taan.

Oulus­sa toi­mii Nor­dea 24/7 Asia­kas­pal­ve­lu, joka pal­ve­lee Nor­dean asiak­kai­ta etä­neu­von­ta­na joka­päi­väi­sis­sä pank­ki­asiois­sa. Tähän yksik­köön pal­ka­taan rei­lu pari­kym­men­tä asia­kas­neu­vo­jaa. Jo nyt Oulus­sa toi­mii 145 etä­pal­ve­lui­ta tar­joa­vaa asia­kas­neu­vo­jaa.

– Kai­ken kaik­ki­aan kysees­sä on mit­ta­vin rek­ry­toin­ti­pon­nis­tuk­sem­me vuo­si­kausiin. On hie­noa, että voim­me kas­vat­taa Oulun seu­dun hen­ki­lös­tö­vah­vuut­ta, sanoo Dai­ly Ban­king Oulu toi­mi­pai­kan joh­ta­ja Anna-Lee­na Kuk­ko­nen.

Uusien rek­ry­toin­tien jäl­keen Nor­dea pal­ve­lee hen­ki­lö­asiak­kai­taan Oulus­ta käsin noin 220 työn­te­ki­jän voi­min. Kun mukaan las­ke­taan yri­tys­pan­kin ja Pri­va­te Ban­king -pal­ve­lui­den, Tuki­ra­hoi­tus Oy:n ja Nor­dean Mobii­li­ke­hi­ty­syk­si­kön hen­ki­lös­tö, työn­te­ki­jöi­den koko­nais­mää­rä kas­vaa 370 hen­ki­löön. Asun­to­lai­na­neu­vot­te­lu tapah­tuu joko pai­kal­li­ses­ti asun­to­ra­hoi­tus­neu­vo­ja tapaa­mal­la tai ver­kon kaut­ta.

– Oulun seu­tu on yksi Suo­men kes­kei­siä kas­vu­kes­kuk­sia ja tääl­lä asun­to­mark­ki­nat ovat vilk­kaat. Haluam­me taa­ta asun­to­lai­na-asiak­kail­lem­me nopean pal­ve­lun tär­keäs­sä, omaa kotia kos­ke­vas­sa asias­sa. Tavoit­tee­nam­me on, että olem­me lai­na­ha­ke­muk­sen jät­tä­nee­seen asiak­kaa­seen yhtey­des­sä joko kulu­van tai vii­meis­tään seu­raa­va päi­vän aika­na, sanoo Oulun toi­mi­pai­kan joh­ta­ja Pek­ka Kos­ke­la.

Nor­dea on esi­tel­lyt joi­ta­kin aiko­ja sit­ten pank­ki­asioi­den hoi­toa ver­kos­sa esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä. On mah­dol­lis­ta, että näi­tä tapah­tu­mia jär­jes­te­tään lisää. Kulu­val­la van­hus­ten­vii­kol­la Nor­dea esit­te­lee verk­ko­toi­min­to­jaan Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tol­la.

Nuo­rem­pi väes­tö on jo pal­jol­ti omak­su­nut pank­ki­asioin­nin ver­kon kaut­ta. Myös Nor­dea halu­aa, että myös vart­tu­neem­pi väes­tö pää­si­si tähän kelk­kaan mukaan. Tätä sil­mäl­lä pitäen Nor­dea tuo mark­ki­noil­le DNA:n kans­sa Nor­dean asiak­kail­le tar­koi­te­tun mobii­li­table­tin, jos­sa on val­mii­na inter­net-yhteys ja pank­ki- sekä esi­mer­kik­si Kelan sovel­luk­set.