Munien vär­jäys­tä luonnonväreillä

Onko pää­siäi­sas­kar­te­lut jää­neet vii­me tin­kaan tai olet­ko miet­ti­nyt pää­siäis­mu­nien vär­jäys­tä kotoa löy­ty­vil­lä ruo­ka-aineil­la? Me Ran­ta­poh­jas­sa tes­ta­sim­me pää­siäis­mu­nien vär­jäys­tä luon­non­vä­reil­lä ja hie­man skep­ti­sis­tä odo­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta vär­jää­mi­nen oli­kin haus­kaa ja jopa ren­tout­ta­vaa sekä kai­ken lisäk­si onnis­tu­nut kokei­lu. Kun­han kes­tää pie­nen het­ken seka­sor­toa, sot­kua ja tis­kat­ta­vien kat­ti­loi­den kas­va­vaa mää­rää keittiössä.

Kana­mu­nien vär­jäyk­seen voi käyt­tää taval­li­sia ruo­ka­kaa­pis­ta löy­ty­viä ainek­sia ja täl­lä ker­taa kaa­pin uume­nis­ta käy­tet­tä­väk­si vali­koi­tui pak­ka­ses­ta sula­tet­tu mus­tik­ka, puna­juu­ri, kur­ku­ma, sipu­li ja puna­si­pu­li. Vär­jäyk­seen sopii hyvin myös kah­vi, tee ja muut maus­teet, kuten cur­ry. Mui­ta tar­vik­kei­ta mitä vär­jää­mi­seen tar­vit­see on muu­ta­ma kip­po, kul­ho tai lau­ta­nen ja kat­ti­la tai kak­si, jos halu­aa teh­dä vär­jäys­tä tehotuotantona.

Net­ti on pul­lol­laan eri­lai­sia ohjei­ta munien vär­jää­mi­seen ja tes­tauk­ses­sa pää­tet­tiin kokeil­la kah­ta eri tapaa. Munat, jot­ka vär­jät­tiin mus­ti­kal­la ja puna­juu­rel­la kei­tet­tiin ensin kovak­si puh­taas­sa vedes­sä ja vär­jät­tiin vas­ta kyp­sy­mi­sen jäl­keen ja sipu­leil­la ja kur­ku­mal­la vär­jä­tyt munat kei­tet­tiin yhdes­sä ruo­ka-ainei­den kans­sa. Kum­mat­kin tavat toi­mi­vat aivan yhtä hyvin eikä tavois­ta löy­ty­nyt ero­ja. Jokais­ta ruo­ka-ainet­ta koh­den käy­tet­tiin kak­si munaa, jois­ta toi­nen sai ässeh­tiä liu­ok­sis­saan 20 minuut­tia kun taas tois­ta munaa pidet­tiin väriai­nees­sa vain muu­ta­ma minuut­ti. Tulok­set näky­vät kuvas­ta, eli ajal­la ei ollut kum­mois­ta vai­ku­tus­ta muu­ta kuin puna­si­pu­lin ja puna­juu­ren koh­dal­la. Värin saa myös mah­dol­li­ses­ti tart­tu­maan parem­min, jos kei­tin­ve­teen loraut­taa lusi­kal­li­sen etik­kaa, mut­ta hyvin munat vär­jäy­tyi­vät ilman­kin. Maus­tet­ta voi käyt­tää vär­jää­mi­seen myös lisää­mäl­lä lusi­kal­li­seen maus­tet­ta lorauk­sen vet­tä, jon­ka jäl­keen muna valel­laan seok­sel­la. Kui­vu­neen munan voi puh­dis­taa yli­mää­räi­ses­tä maus­tees­ta pul­la­su­dil­la. Nyt ei muu­ta kuin kana­mu­naos­tok­sil­le ja kaap­pien peru­koi­ta tut­ki­maan ja värjäämään!