Ensin läm­pöä ete­läs­tä, lun­ta luvas­sa pohjoiseen

Pääsiäisen jälkeen voi alkaa arvuutella tuleeko tänä keväänä tulvia. Näkymä Kiiminkijoelle toukokuun alussa vuonna 2012. Kuva on otettu Alakylässä.Pääsiäisen jälkeen voi alkaa arvuutella tuleeko tänä keväänä tulvia. Näkymä Kiiminkijoelle toukokuun alussa vuonna 2012. Kuva on otettu Alakylässä.

Ilma­tie­teen lai­tok­sen kes­ki­viik­ko­na 27. maa­lis­kuu­ta teke­män ennus­teen mukaan kii­ras­tors­tai­na Suo­meen vir­taa ete­läs­tä keväi­sen läm­min­tä ilmaa, ja läm­pö­ti­la koho­aa laa­jal­ti +5:n ja +12 asteen välil­le. Lapis­sa pil­vi­syys on ajoit­tain run­sas­ta, ja lumi­sa­de han­ka­loit­taa siel­lä pää­siäi­sen menoliikennettä.

Pit­kä­per­jan­tai­na Suo­meen saa­puu län­nes­tä mata­la­pai­ne, joka tuo vesi- ja rän­tä­sa­tei­ta maan ete­lä- ja kes­kio­saan ja lumi­sa­tei­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le sekä Ete­lä-Lap­piin. Mata­la­pai­ne väis­tyy hitaas­ti lau­an­tai­na, mut­ta vet­tä tai lun­ta voi sataa ajoit­tain lähes koko maassa.

Sun­nun­tai­na päi­väl­lä on laa­jal­ti pou­tais­ta. Lou­naas­ta lähes­tyy kui­ten­kin uusi mata­la­pai­ne, jon­ka yhtey­des­sä sään ennus­tet­ta­vuus heik­ke­nee nopeasti.

– Maa­nan­tain ennus­te on hyvin epä­var­ma, mut­ta tal­vi­set olo­suh­teet voi­vat hai­ta­ta paluu­lii­ken­teen suju­vuut­ta aina­kin poh­joi­ses­sa. Niin­pä keli­va­roi­tus­ten kehit­ty­mis­tä kan­nat­taa seu­ra­ta pää­siäi­sen kulues­sa, ker­too Ilma­tie­teen lai­tok­sen meteo­ro­lo­gi Ari-Juha­ni Punk­ka.

Tilas­to­jen mukaan päi­vä­läm­pö­ti­lat ovat maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa tyy­pil­li­ses­ti maan ete­lä- ja kes­kio­sas­sa +3:n ja +6 asteen välil­lä, poh­joi­ses­sa ‑2:n ja +3 asteen välil­lä. Öisin on pak­kas­ta koko maassa.

Lun­ta on maas­sa maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa yleen­sä maan ete­lä- ja län­sio­sas­sa kes­ki­mää­rin 10‒30 sent­ti­met­riä, idäs­sä ja poh­joi­ses­sa 30‒80 sent­ti­met­riä. Lume­ton­ta on ainoas­taan lounaissaaristossa.

Tänä vuon­na lume­ton­ta on pää­siäi­se­nä lou­nais­saa­ris­ton lisäk­si osas­sa ete­lä- ja lou­nais­ran­nik­koa – tosin pää­siäi­sek­si ennus­te­tut lau­hat säät sulat­ta­vat lumia vauh­dil­la myös muu­al­la maas­sa. Maan kes­ki- ja poh­jois­osas­sa lun­ta on pää­siäi­sen alkaes­sa pai­koin kes­ki­mää­räis­tä enemmän.

Vuo­si sit­ten pää­siäi­nen oli hie­man yli viik­koa tämän­vuo­tis­ta myö­hem­min. Tuol­loin pää­siäis­tä vie­tet­tiin lähes koko maas­sa aurin­koi­ses­sa pou­ta­sääs­sä. Läm­pö­ti­la koho­si päi­vi­sin +10 asteen vai­heil­le, mut­ta öisin oli pak­kas­ta. Sää oli eten­kin Lapis­sa ajan­koh­taan näh­den tavan­omais­ta lämpimämpää.