Mies­ten vii­kon tunnelmia

Lei­ri­kes­kus Lois­toon kokoon­tui kel­lo­lai­sia mie­hiä poh­ti­maan elä­mää mies­nä­kö­kul­mas­ta. Iltaa isän­nöi pas­to­ri Samu­li Ruusu­vuo­ri apu­po­ru­koi­neen. Suo­ma­lai­sen mie­hen tari­naa jaoim­me, pai­kal­la tai­si­vat kaik­ki olla Suo­mi-taus­tai­sia. Osal­la osal­lis­tu­jis­ta suku­juu­ret mene­vät Kel­los­sa jopa 1300-luvul­le. Poh­dim­me juu­riam­me ja taus­tam­me tie­dos­ta­mi­sen merkitystä.

Suo­ma­lai­nen mies osaa puhua ja kuun­nel­la. Olen ehdot­to­mas­ti tätä miel­tä. Iltam­me myös osoit­ti sen.

Auto­no­mis­ta her­mos­toa tasa­pai­not­ti­vat syy­sil­las­sa meren aal­lot, jot­ka kuu­lui­vat hyvin kes­kuk­sen pihaan. Niis­tä­kö lie­nee syn­ty­nyt rau­hal­li­nen ja sees­tei­nen tunnelma.

Puhuim­me tuk­ka­pöl­lyis­tä, koi­vu­nie­men her­ras­ta ja kas­va­tuk­sen arvo­jen ja käy­tän­tö­jen muut­tu­mi­ses­ta hyvin­kin laveas­ti ja avoi­mes­ti. Pai­kal­la ollut 16-vuo­tias tai­si olla huo­jen­tu­nut kuu­le­mas­taan, että siis ei ole jou­tu­nut tuol­lai­sen kuri­tuk­sen koh­teek­si, jon­ka moni iltaan osal­lis­tu­jis­ta tun­nis­ti omas­ta lapsuudestaan.

Puhu­mi­sen ja salai­suuk­sien puh­kai­se­mi­sen tär­key­des­tä kes­kus­te­lim­me mie­len­ter­veyt­tä paran­ta­vi­na teki­jöi­nä. Samal­la tote­sim­me kan­nus­ta­mi­sen, roh­kai­sun ja tsemp­paa­mi­sen mer­ki­tyk­sen hyvin­voin­tiam­me lisää­mäs­sä ja arjes­sa mer­ki­tyk­sel­li­si­nä voi­mi­na elä­män laa­tua nostattamassa.

Palaut­teen perus­teel­la, yksi tee­mois­ta oli rak­kaus, mies­ten toi­vo­ma­na, jat­kam­me kokoon­tu­mis­ta kevääl­lä. Paik­ka oli mitä lois­ta­vin, muu­ta­kin kuin nimi, ja ins­pi­roi­duim­me jut­te­le­maan niin pal­jon, että osal­la tuli jo kii­re saunaan.

Ainoa, mitä kai­pa­sim­me oli Tak­ku­ran­nan Mart­to­jen nai­se­ner­gi­aa, mut­ta ehkä ensi ker­ral­la saam­me naut­tia siitäkin…leivonnaisten muo­dos­sa, aina­kin. Itse­tun­to ja sen kas­vat­ta­mi­nen voi­si­vat olla seu­raa­van tapaa­mi­sen tee­mo­ja. Tak­ku­ran­nan Mar­toil­ta voim­me saa­da ohjaus­ta itse­tun­toon­kin, sil­lä siel­lä sitä on vaik­ka muil­le­kin jakaa.

Jus­si Tukiai­nen, psy­ko­lo­gi Haukiputaalta

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.