Lumi­lau­tai­lu tutuk­si Vesa­lan kou­lul­la

Bettiina Hämäläinen, Hilja Kokko ja Emmi Ojanaho nauttivat lumilautailusta Vesalan hiihtomaassa.

Vesa­lan kou­lun oppi­laat pää­si­vät tutus­tu­maan Ope­tus­hal­li­tuk­sen tuke­man Kids on board -hank­keen myö­tä lumi­lau­tai­luun. Lumi­lau­ta­liit­to ja Rus­ko­tun­tu­rin väki jär­jes­ti­vät 1.–2.-luokkalaisille ohjel­maa päi­vän aika­na. Osa ohjel­mas­ta oli kou­lun salis­sa ja osa kou­lun hiih­to­maas­sa ulko­sal­la.

– Rap­sak­ka pak­kas­ke­li ei hai­tan­nut, sil­lä kaik­ki lap­set halusi­vat osal­lis­tua myös ulko­ta­pah­tu­maan. Suo­sit­tu­ja oli salis­sa nämä vedet­tä­vät lumi­lau­dat ja niil­le teh­dyt radat sekä ulko­na lumi­lau­doil­la hiih­to­maas­sa las­ke­mi­nen. Samoin Yli­kii­min­gin yksi­kön lap­set pää­si­vät ensim­mäis­tä ker­taa hiih­to­maam­me las­ke­maan pul­kal­la ja se oli mie­lui­saa puu­haa, ker­too apu­lais­joh­ta­ja Pert­tu Hämä­läi­nen Vesa­lan kou­lul­ta.

Hiih­to­maas­sa las­ten käy­tös­sä on tasai­nen las­kua­lue, lumi­kou­ru, kum­pa­reik­ko ja jyr­kem­pi las­ku­rin­ne, jot­ka on raken­net­tu val­tion lähi­lii­kun­ta-avus­tuk­sel­la.

– Tun­nel­ma oli hyvä ja innos­tu­nut, pak­ka­nen aiheut­ti ulko­na avus­ta­jil­le koh­me­loa, mut­ta lap­set oli­vat innois­saan puna­pos­ki­si­na, Hämä­läi­nen sanoo tyy­ty­väi­se­nä.