Tie­to­vi­sa 4.2.2019

Kysy­myk­set
1. Kenen kir­jai­li­jan luo­ma hen­ki­lö on elo­ku­vis­ta enem­män tut­tu komi­sa­rio Pal­mu?
2. Mil­lä nimel­lä Istan­bul tun­net­tiin v. 1930 saak­ka?
3. Lon­toon katu­ku­vaan ilmaan­tui v. 1834 raken­nus nimel­tä Har­rods. Mikä se on?
4. Mis­tä hedel­mäs­tä on aiem­min käy­tet­ty nimeä kii­nan­kar­viai­nen?
5. Mon­ta­ko pro­sent­tia ker­ta­käyt­töi­sis­tä muo­vi­pul­lois­ta Suo­mes­sa saa­daan takaisn kier­toon? a) 62 %, b) 72 %, c) 82 %, d) 92 %
6. Min­kä kah­den suu­reh­kon saa­ren välis­sä on Tans­kan sal­mi?
7. Min­kä tun­ne­tun leh­den perus­ti v. 1953 ame­rik­ka­lai­nen Hugh Hef­ner?
8. Mis­sä kau­pun­gis­sa sijait­see Lää­kea­lan tur­val­li­suus- ja kehit­tä­mis­kes­kus Fimean pää­ma­ja?
9. Mis­tä vuo­si­na 1999–2002 esi­te­tys­tä TV-sket­si­sar­jan nimi­hah­mos­ta tun­ne­taan kemi­läis­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Jari Sal­mi?
10. Min­kä maa­lais­ta olut­ta on Hei­ne­ken? a) sak­sa­lais­ta, b) hol­lan­ti­lais­ta, c) rans­ka­lais­ta, d) tans­ka­lais­ta

Vas­tauk­set
1. Mika Wal­ta­rin
2. Kons­tan­ti­no­po­li
3. Tava­ra­ta­lo
4. Kiiwis­tä
5. d) 92 %
6. Grön­lan­nin ja Islan­nin
7. Play­bo­yn
8. Kuo­pios­sa
9. Pulk­ki­nen
10. b) Hol­lan­ti­lais­ta