Lep­poi­sat liitosjuhlat

Jakkukylän Rauhanyhdistyksellä vietettyyn juhlaan oli kutsuttu kaikki jakkukyläläiset sekä muun muassa Iin kunnan ja Oulun kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä.

Vuo­den­vaih­tees­sa Iihin liit­ty­neen Yli-Iin Jak­ku­ky­län lii­tos­juh­laa vie­tet­tiin tänään juh­la­vas­ti, mut­ta lep­poi­sas­ti. Juh­lan puhu­ja­kaar­tis­sa oli perä­ti kak­si minis­te­riä, Jak­ku­ky­läs­sä pol­ku­pyö­räi­lyä har­ras­ta­va pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä ja vie­rei­sel­tä kyläl­tä läh­töi­sin ole­va ja sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la.

 

Minis­te­rit sekä Oulun kau­pun­gin­hoh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la, Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ja Iin kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen ylis­ti­vät kaik­ki puheis­saan jak­ku­ky­lä­läis­ten aktii­vi­suut­ta. Kylä­läis­ten omal­la sin­nik­kyy­del­lä Jak­ku­ky­lä pala­si Iin kun­taan, johon se on kuu­lu­nut edel­li­sen ker­ran vuon­na 1924.

 

Jakun kou­lun oppi­laat lau­loi­vat Yli-Iin pit­kä­ai­kai­sen kirk­ko­her­ran Toi­vo Hyy­ry­läi­sen sanoit­ta­man ja sävel­tä­män Jak­ku­ky­län laulun.

Juh­las­ta lisää Ran­ta­poh­jas­sa ensi tiistaina.