Piis­pan­tar­kas­tus Kiimingissä

Piispa Samuel Salmi vieraili piispantarkastuksen yhteydessä seurueineen Kiimingin lukiolla.

Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Samuel Sal­mi toi­mit­taa piis­pan­tar­kas­tus­ta par­hail­laan koti­seu­ra­kun­nas­saan Kii­min­gis­sä. Per­jan­tai­na piis­pa seu­ruei­neen osal­lis­tui Kii­min­gin lukion panee­liin, jos­sa kes­kus­tel­tiin muun muas­sa lukion vai­ku­tuk­ses­ta nuo­ren elä­mään, jat­ko­kou­lu­tus­asiois­ta sekä kou­lun koon vai­ku­tuk­ses­ta opiskeluilmapiiriin.

Lukio­vie­rai­lun jäl­keen Samuel Sal­mi oli Kii­min­gin Yrit­tä­jien vie­raa­na Kii­min­gin Fysio­te­ra­pias­sa. Per­jan­tai­na illal­la Jää­lin kap­pe­lil­la jul­kais­tiin seu­ra­kun­ta­sa­lin uusi lasi­maa­laus ja piis­pa osal­lis­tui myös tähän tilaisuuteen.

Sun­nun­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta Samuel Sal­mi toi­mit­taa piis­pan mes­sun kel­lo 10 Kii­min­gin kir­kos­sa, ja kel­lo 11.15 on ylei­nen tar­kas­tus kir­kos­sa. Kel­lo 12 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa on ruo­kai­lu, jon­ka jäl­keen vuo­ros­sa on piis­pan­tar­kas­tuk­sen päätöshetki.

Alla ole­val­la videol­la pane­lis­tit Pek­ka Fredriks­son, Samuel Sal­mi, Eli­sa Hink­ka­la ja Outi Kok­ko­nen ker­to­vat nuo­ril­le oman eväs­tyk­sen­sä tulevaan.

Lisää aihees­ta Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 6.2.