Kylä­kou­lut edel­leen lakkautuslistalla

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys jul­kis­tet­tiin maa­nan­tai­na puo­lel­ta päi­vin. Tar­koi­tuk­se­na on luo­da sivis­tys- ja kult­tuu­ri­puo­len suun­ta­vii­vo­ja tule­vaan ja saa­da aikaa talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­via rat­kai­su­ja. Oulun kau­pun­ki jär­jes­ti Oulun raa­ti ‑kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sia asuk­kail­leen, mut­ta nyt jul­kais­tun sel­vi­tyk­sen perus­teel­la ei alku­pe­räis­esi­tyk­seen ole nii­den myö­tä teh­ty juu­ri­kaan muu­tok­sia. Ran­ta­poh­jan alu­eel­le sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tään useis­ta kylä­kou­luis­ta luo­pu­mis­ta. Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län kou­lun oppi­laat ja esi­kou­lu­lai­set ollaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus