Toi­mit­ta­jal­ta: Onko pak­ko osata?

Tör­mä­sin äsket­täin kah­ta eriai­heis­ta jut­tua teh­des­sä­ni tie­to­tek­nii­kan ja digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den ihmeel­li­seen maa­il­maan. Nii­tä tuli poh­dit­tua hie­man ris­ti­rii­tai­sis­sa tunnelmissa.

Työ­Ta­ko­mo-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Har­ri Ojan­pe­rä ker­toi haas­tat­te­lus­sa, että monel­la minun ikäi­sel­lä­ni tai nuo­rem­mal­la­kin on vai­keuk­sia hakea työ­paik­kaa sen takia, että yri­tyk­sen rek­ry­toin­ti­si­vut ovat niin moni­mut­kai­set. Toi­sel­la reis­sul­la taas Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä esit­te­li sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta jak­ku­ky­lä­läi­sil­le ja koros­ti säh­köis­ten pal­ve­lui­den käte­vyyt­tä. Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Mat­ti Vähä­kuo­pus sen­tään suo­men­si, että digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta on tes­tat­ta­va ja kehi­tet­tä­vä nyt, että ne toi­mi­si­vat sit­ten kun suu­ret ikä­luo­kat nii­tä tar­vit­se­vat. Joten­kin hel­pot­ti tuo tie­to, ettei kaik­kien tämän päi­vän ikäih­mis­ten edes ole­te­ta osaa­van käyt­tää uusia säh­köi­siä palveluja.

Minul­la on ikäi­se­ni ystä­vä, joka osaa toki käyt­tää säh­kö­pos­tia ja täyt­tää net­ti­lo­mak­kei­ta, mut­ta ei tee sitä mie­lel­lään. Jokin aika sit­ten hän oli itse­kin löy­tä­nyt syyn puu­han vas­ten­tah­toi­suu­teen. Kun hänel­le oli lyö­ty tie­to­ko­ne ensim­mäis­tä ker­taa eteen hänen tuol­loi­sel­la työ­pai­kal­laan pian kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, ei kukaan ollut sano­nut, että tie­to­ko­neen hii­ren voi muut­taa vasen­kä­ti­sek­si. Niin­pä hän on aina käyt­tä­nyt hiir­tä han­ka­las­ti vää­räl­lä kädellä. 

Äiti­ni puo­les­taan halusi pari vuot­ta sit­ten 85-vuo­tis­lah­jak­si äly­pu­he­li­men. Tuo­ta ennen hän ei ollut käyt­tä­nyt kos­kaan tie­to­ko­net­ta. Nyt hän on ollut Ins­ta­gra­min aktii­vi­käyt­tä­jä jo pit­kään. Muu­ta­ma viik­ko sit­ten sain hänel­tä kave­ri­pyyn­nön Facebookissa.

Lie­nee digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kuten mui­den­kin asioi­den osal­ta tänään ja huo­men­na­kin niin, että osal­ta kan­sa­lai­sia ne suju­vat jou­he­vas­ti, toi­sil­la taas syys­tä tai toi­ses­ta takkuisemmin.

Tui­ja Järvelä-Uusitalo