Las­ten ja nuor­ten ryhmämuo­toinen harras­taminen voi alkaa uudes­taan Oulussa 

Oulun kau­pun­gin joh­to­ryh­mä lin­ja­si kes­ki­viik­ko­na, että alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­muo­toi­nen har­ras­ta­mi­nen käyn­nis­te­tään uudel­leen tors­tai­na 21.1. Kau­pun­gin hal­lin­noi­mia tilo­ja ava­taan las­ten ja nuor­ten ryh­mä­muo­toi­sel­le har­ras­tus­toi­min­nal­le, kuten kau­pun­gin joh­to­ryh­mä suositti.

Tilo­ja ava­taan seuraavasti:

– Kun­to­sa­lit, ryh­mä­lii­kun­taan, kon­tak­ti­la­jei­hin, jouk­kueur­hei­luun sekä muu­hun vas­taa­vaan lii­kun­taan, urhei­luun tai muu­hun ryh­mä­har­ras­te­toi­min­taan (esi­mer­kik­si kou­lu­ti­lo­jen ilta­käyt­tö) käy­tet­tä­vät var­si­nai­set tilat ja nii­hin liit­ty­vät puku­ko­pit ava­taan alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­muo­toi­seen har­ras­ta­mi­seen 21.1.–1.2. Aiem­min anne­tut koro­naoh­jeet har­ras­tus­ryh­mil­le on huomioitava.

– Uima­hal­lit ava­taan alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­muo­toi­sel­le har­ras­tus­toi­min­nal­le sekä lähe­te­pe­rus­tei­sel­le kuntoutukselle.

Tilat ava­taan heti, kun se on mah­dol­lis­ta, mut­ta kaik­ki pai­kat eivät kui­ten­kaan aukea vie­lä tors­tai­na 21.1. Oulun kau­pun­ki tie­dot­taa tilo­jen avau­tu­mi­ses­ta tar­kem­min kun tie­toa saadaan.

Yli 18-vuo­tiail­le tilat pysy­vät sul­jet­tui­na aiem­man pää­tök­sen mukai­ses­ti 1.2. saak­ka. Tämä kos­kee myös har­ras­ta­vien las­ten van­hem­pia. Ylei­sö­ti­lai­suuk­siin tar­koi­te­tut tilat kuten kir­jas­tot, nuo­ri­so­ti­lat ja museot ja muut kult­tuu­ri­lai­tok­set pysy­vät sul­jet­tui­na aiem­man pää­tök­sen mukai­ses­ti hel­mi­kuun alkuun saakka.

Abi­tu­rien­tit siir­ty­vät lähiope­tukseen tors­tais­ta 21.1. alkaen

Lisäk­si Oulun kau­pun­gin joh­to­ryh­mä lin­ja­si tänään, että yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin tai mui­hin vas­taa­viin päät­tö­ko­kei­siin val­mis­ta­va vält­tä­mä­tön lähio­pe­tus voi­daan jär­jes­tää lukiois­sa. Oulun kau­pun­gin lukioi­den abi­tu­rien­tit siir­ty­vät lähio­pe­tuk­seen tors­tais­ta 21.1. alkaen. Muu ope­tus jär­jes­te­tään etä­ope­tuk­se­na rajoi­tus­ten voi­mas­sa olles­sa 1.2. saakka.

Muil­ta osin suo­si­tuk­set ja rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa 1.2. saakka.