Toni Her­ra­sel­la vai­he­ri­kas SM3-debyyt­ti Rovaniemellä

– Ihan hyvä fiilis jäi omasta kisasta, mukavasti sai kehitettyä vauhtia koko ajan. Nähtiin kyllä, että vauhti riittää tässä luokassa ihan hyvin ja pystytään ajamaan tosissaan kilpaa, Toni Herranen totesi debyyttinsä jälkeen. (Kuva: Taneli Niinimäki)– Ihan hyvä fiilis jäi omasta kisasta, mukavasti sai kehitettyä vauhtia koko ajan. Nähtiin kyllä, että vauhti riittää tässä luokassa ihan hyvin ja pystytään ajamaan tosissaan kilpaa, Toni Herranen totesi debyyttinsä jälkeen. (Kuva: Taneli Niinimäki)

17-vuo­ti­aan jää­li­läi­sen Toni Her­ra­sen ensie­siin­ty­mi­nen SM3-luo­kas­sa tapah­tui vii­kon­lop­pu­na Ral­li SM ‑kau­den avaus­kil­pai­lus­sa Rova­nie­men Arc­tic Lapland Ral­lys­sa. Alla oli tuli­te­rä GRX Hau­to­mon Ford Fies­ta Rally4. Vauh­dil­li­ses­ti nousu­joh­tei­sen kil­pai­lun pila­si avaus­päi­vän vii­mei­sel­le eri­kois­ko­keel­le osu­nut sähkövika.

– Ral­lin alku tul­tiin per­jan­tai­na todel­la varo­vai­ses­ti, oli kui­ten­kin ensim­mäi­nen eri­kois­koe uudel­la autol­la. Toi­sel­la pät­käl­lä pääs­tiin jo vauh­tiin, mut­ta päi­vän vii­mei­sel­lä pime­ni moot­to­ri­noh­jausyk­sik­kö ihan varoit­ta­mat­ta, Her­ra­nen ker­ta­si avaus­päi­vän tapahtumia.

Tek­ni­sen vian seu­rauk­se­na Her­ra­nen jäi kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa eri­kois­ko­keen var­teen kes­kel­le met­sää odot­te­le­maan apu­jouk­ko­ja. Ilta ehti kään­tyä jo yön puo­lel­le, ennen kuin kak­sik­ko pää­si hotel­lil­le lepäämään.

– Seis­tiin var­maan nel­jä tun­tia pimeäs­sä met­säs­sä ennen kuin saa­tiin auto takai­sin huol­toon. Sii­nä jäi yöunet aika vähille.

Tii­mi oli pis­tä­nyt auton jäl­leen iskuun lau­an­tail­le. Vaik­ka tais­te­lu parem­mis­ta sijoi­tuk­sis­ta kariu­tui kes­key­tyk­sen seu­rauk­se­na, edes­sä oli koke­muk­sen kar­tut­ta­mi­sek­si vie­lä nel­jä pit­kää eri­kois­koet­ta jäljellä.

– Aamun Sii­ka­kä­mä oli heti haus­ka ja nopea pät­kä, sai vetää pit­kään kaa­su poh­jas­sa rajoi­tin­ta vas­ten. Päi­vän aika­na pääs­tiin taas hyvään vauh­tiin, mut­ta sit­ten Sar­rio­jär­vel­lä lop­pui ren­kaat. Mei­na­si olla vähän tilan­net­ta­kin, kun ei löy­ty­nyt pito­ja ollen­kaan. Sii­nä tuli­kin aika rai­lak­kaas­ti tur­paan, mut­ta onnek­si ei sen takia hävit­ty enää sijoi­tuk­sia, Her­ra­nen kommentoi.

GRX Hau­to­mon tii­mis­sä aja­van Her­ra­sen tulok­se­na oli lopul­ta luo­kan kuu­des sija sekä nip­pu tasai­sia eri­kois­koe­ai­ko­ja vii­den sak­kiin. SM3-luo­kan sisäl­lä ajet­ta­van Prints­port Junior Cupin pot­ti kart­tui puo­les­taan vii­den­nek­si kor­keim­mil­la pis­teil­lä. Junior Cupin mehe­vä­nä pää­pal­kin­to­na on ensi kau­dek­si ral­li sekä tes­ti­päi­vä neli­ve­toi­sel­la R5-autolla.

Flying Finn Aca­de­my val­men­nus­oh­jel­maan kuu­lu­va nuo­ru­kai­nen ei sul­je myös­kään pois mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua hel­mi­kuun lopul­la ajet­ta­vaan Rova­nie­men MM-ral­liin. Ral­li SM ‑sar­jan seu­raa­va osa­kil­pai­lu aje­taan 5.–6. maa­lis­kuu­ta Kou­vo­lan seudulla.

Tane­li Niinimäki