Rant­sik­ka: Lisää roskakoreja!

Olen huo­man­nut, että koro­nan myö­tä ros­kan mää­rä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti ja yhä suu­rem­pi osa ros­kis­ta on mas­ke­ja. Mas­keil­le ei ole mitään yhteis­tä keräys­paik­kaa, joten har­mil­li­sen usein nii­tä näkee tien var­sil­la ja ojien pohjalla.

Joh­tu­nee­ko tämä sit­ten ihmis­ten välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä vai ros­ka­ko­rien puut­tees­ta? Veik­kai­sin, että vähän molem­mis­ta. Välil­lä tulee myös aivan taval­lis­ten ros­kien kans­sa ongel­ma, että min­ne tämän nyt lait­tai­si. Asui­na­lueil­la on mie­les­tä­ni lii­an vähän ros­ka­ko­re­ja. Hyvin usein nii­tä tar­vit­see muu­al­la­kin kuin puis­tois­sa ja bus­si­py­säk­kien vie­res­sä. Mas­kien yleis­tyt­tyä ros­ka­ko­re­ja pitäi­si myös tyh­jen­tää tiheäm­min. Vali­tet­ta­vas­ti aina ei saa lai­tet­tua ros­kia ros­kik­seen, vaik­ka sel­lai­nen oli­si­kin vie­res­sä, kos­ka ros­kik­set voi­vat olla ihan täynnä.

Ros­kat­to­muu­den myö­tä ympä­ris­tö näyt­täi­si siis­tim­mäl­tä ja se oli­si parem­pi eli­nym­pä­ris­tö myös kai­kil­le eläimille.

Rat­kai­su tähän­kin ongel­maan oli­si sel­lai­nen, että kau­pun­ki lisäi­si ros­ka­ko­rien mää­rää asui­na­lueil­la ja pitäi­si huo­len, ettei­vät ne pää­si­si pur­sua­maan yli. Ros­ka­ko­reis­ta pitäi­si myös teh­dä näky­väm­piä, jot­ta ihmi­set huo­mai­si­vat ne. Ei var­mas­ti oli­si lii­an iso han­ke lisä­tä ros­ka­ko­rien mää­rää mal­til­li­ses­ti. Ihmi­siä pitäi­si myös kan­nus­taa huo­leh­ti­maan omas­ta elinympäristöstään.

Juho Määt­tä, 8A, Hau­ki­pu­taan koulu