Lähia­luei­den tuot­ta­jien ja puh­taan ruu­an mer­ki­tys koros­tuu

Jaakko Leppänen toimittaa lähituottajien ruokaa koteihin. Kysyntä on nyt koronavirusaikana kasvanut.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Jaak­ko Lep­pä­sen Poh­jo­lan Lähi­ruo­ka -yri­tys toi­mit­taa lähia­lueil­la tuo­tet­tua ruo­kaa kotei­hin. Toi­min­nan hän aloit­ti jou­lu­kuus­sa, mut­ta kysyn­tä ja tar­ve pal­ve­lul­le on nyt kas­va­nut enti­ses­tään koro­na­vi­ruse­pi­de­mian myö­tä.

– Myös lähia­luei­den ruu­an­tuot­ta­jien ja puh­taan, lähel­lä tuo­te­tun ruu­an mer­ki­tys näi­nä aikoi­na on vah­vis­tu­nut, uskoo Lep­pä­nen.

Havait­ta­vis­sa on myös yhteis­hen­gen vah­vis­tu­mis­ta. Ihmi­set halua­vat pal­vel­la ja aut­taa toi­sia. Yrit­tä­jät jou­tu­vat miet­ti­mään uusia toi­min­ta­ta­po­ja ja myös yhdis­tä­mään voi­mia voi­dak­seen pal­vel­la asiak­kai­ta muut­tu­vis­sa olo­suh­teis­sa.

Jaak­ko Lep­pä­sen yri­tys toi­mit­taa ruo­ka­tar­vik­kei­ta asiak­kail­le yli kym­me­nel­tä lähia­lu­een tuot­ta­jal­ta, jot­ka toi­mi­vat noin sadan kilo­met­rin säteel­lä. Tähän saak­ka hän on toi­mit­ta­nut tilauk­set asiak­kail­le ker­ran vii­kos­sa per­jan­tai­na, mut­ta ensi vii­kos­ta läh­tien toi­mi­tus­ker­to­ja lisä­tään.

Täl­lä het­kel­lä eni­ten kysyn­tää on mar­joil­la, jau­he­li­hal­la, viher­jau­heil­la ja yri­teil­lä.

Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat myös munat ja mai­to­tuot­teet, juu­rek­set, kas­vik­set, lei­vät ja vil­ja­tuot­teet ja maus­teet.

– Juu­ri äsken sol­min sopi­muk­sen oulu­lai­sen tee- ja kah­vi­kaup­pay­ri­tyk­sen tuot­tei­den toi­mit­ta­mi­ses­ta ja kul­jet­ta­mi­ses­ta tilauk­ses­ta asiak­kail­le, ker­too Jaak­ko Lep­pä­nen.

Poh­jo­lan Lähi­ruu­al­la on toi­mi­pis­te ja varas­to Oulus­sa. Lep­pä­nen toi­mit­taa ruo­kaa toi­mi­pai­kas­ta noin 25 kilo­met­rin säteel­le. Alle kym­me­nen kilo­met­rin mat­kal­ta kul­je­tus­mak­su on 6.90 euroa ja sitä kau­em­mak­si 9.90 euroa. Toi­mi­tuk­sia on pal­jon Jää­lin, Kii­min­gin, Kel­lon, Kivi­nie­men ja Hau­ki­pu­taan alueil­le.

Käy­tän­nös­sä pal­ve­lu toi­mii siten, että asia­kas tilaa tuot­teet etu­kä­teen ja kul­je­tus hoi­de­taan sovit­tu­na aika­na.

Elin­tar­vi­kea­lal­la hygie­nia­sään­nök­set ovat tiu­kat jo entuu­des­taan ja nyt hygie­ni­aan kiin­ni­te­tään koro­nae­pi­de­mian vuok­si vie­lä eri­tyis­tä huo­mio­ta.

– Tämä kos­kee niin tuot­ta­jia kuin kul­je­tuk­sia­kin, tote­aa Lep­pä­nen.

Monet pai­kal­li­set ravin­to­lat, lou­nas­ruo­ka­pai­kat ja pito­pal­ve­lut­kin ovat laa­jen­ta­neet toi­min­taan­sa siten, että jär­jes­tä­vät myös val­mii­den ruo­ka-annos­ten kul­je­tuk­sia kotei­hin ja työ­pai­koil­le. Kul­je­tus­mak­sut vaih­te­le­vat. Tie­toa pal­ve­luis­ta löy­tyy yri­tys­ten net­ti­si­vuil­ta ja Face­boo­kis­ta.

Kau­pas­sa­käyn­tiin ja muu­hun tar­vit­ta­vaan apuun on perus­tet­tu myös usei­ta vapaa­eh­toi­sia pal­ve­lu­ren­kai­ta, jois­sa toi­mi­vil­ta ihmi­sil­tä on mah­dol­li­suus pyy­tää apua.