Kyläyh­dis­tys vaa­tii hal­lin­to-oikeu­del­ta Joki­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­pää­tök­sen kumoamista

Jokikylän koulu Haukiputaalla lakkautetaan. Oppilaat siirtyvät Asemakylän koululle.

Joki­ky­län kyläyh­dis­tys vaa­tii Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeut­ta kumoa­maan Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kesä­kuus­sa teke­män pää­tök­sen lak­kaut­taa Joki­ky­län lähi­kou­lu. Kyläyh­dis­tyk­sen hal­lin­to-oikeu­del­le tänään lähet­tä­mäs­sä vali­tuk­ses­sa kumoa­mis­vaa­ti­mus­ta kri­ti­soi­daan tasa­ver­tai­sen koh­te­lun vastaiseksi.

Lak­kaut­ta­mi­sen kumoa­mi­sen lisäk­si Joki­ky­län kyläyh­dis­tys vaa­tii Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­ta lak­kaut­ta­mi­sen täy­tän­töön­pa­no­kiel­toa, kun­nes asia on saa­nut lain­voi­man. Kyläyh­dis­tyk­sen mukaan lak­kaut­ta­mis­ta suun­ni­tel­taes­sa ei ole otet­tu riit­tä­väl­lä taval­la huo­mioon esi­mer­kik­si oppi­las­mää­rien muu­tok­sia. Kyläyh­dis­tys kysee­na­lais­taa kau­pun­gin­val­tuus­ton lak­kaut­ta­mis­pää­tök­sen perus­te­lui­na esit­tä­mät sääs­tö­ta­voit­teet, joi­ta pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa tavoitellaan.

Joki­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen mukaan lak­kau­tus­pää­tös ei ole kun­ta­lais­ten ja oppi­lait­ten tasa­ver­tai­sen koh­te­lun mukai­nen. Kau­pun­gin­val­tuus­ton lin­ja­na pal­ve­lu­verk­koa suun­ni­tel­taes­sa on kes­kei­ses­ti tur­va­ta kai­kil­le pie­nem­mill­le kou­lu­lai­sil­le lähi­kou­lu. Kyläyh­dis­tyk­sen mukaan Joki­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­pää­tös poik­ke­aa kau­pun­gin­val­tuus­ton linjasta.

– Näin ollen tilois­ta luopuminen/koulun sul­ke­mis­pää­tös on ris­ti­rii­das­sa aiem­min pää­te­tyn kans­sa, eikä täy­tä hyvän hal­lin­to­ta­van vaa­ti­muk­sia pää­tök­sen­teon joh­don­mu­kai­suu­des­ta. Val­mis­te­lu ja pää­tök­sen­te­ko on näin ollen syn­ty­nyt vir­heel­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä ja pää­tös tuli­si täl­tä osin kumo­ta, kyläyh­dis­tys veto­aa hallinto-oikeuteen.

Kyläyh­dis­tys kri­ti­soi hal­lin­to-oikeu­del­le toi­mit­ta­mas­saan vali­tuk­ses­sa myös sitä, että Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys 2018 ‑asia­kir­jas­sa ollei­siin pää­tö­seh­do­tuk­siin ehdo­tet­tiin kau­pun­gin­val­tuus­ton samai­ses­sa kokouk­ses­sa usei­ta muu­tok­sia. Lähes kaik­ki kou­lu­ti­lo­ja kos­ke­vat muu­to­seh­do­tuk­set hyväk­syt­tiin pää­tök­sik­si äänes­tyk­sen jäl­keen. Esi­tys Joki­ky­län kou­lu­ti­lo­jen säi­lyt­tä­mi­ses­tä oli ainoa muu­to­seh­do­tus, jota ei hyväk­syt­ty kokouksessa.

– Kos­ka Joki­ky­län kou­lu­ti­lat ovat ainoat tilat jois­ta mai­ni­tun kokouk­sen pää­tök­sil­lä luo­vu­taan, eivät kokouk­sen pää­tök­set ole kun­ta­lais­ten tasa­ver­tai­sen koh­te­lun mukai­sia, Joki­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen jäse­net kirjoittavat.

Joki­ky­län kou­lus­sa toi­mi­vat var­hais­kas­va­tus, esi­kou­lu sekä perus­kou­lun ensim­mäi­nen ja toi­nen luok­ka. Kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen myö­tä oppi­lai­den on mää­rä siir­tyä Ase­man kou­lun tiloi­hin. Joki­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mi­ses­ta pää­tet­tiin kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa kesäkuussa.