Koro­na­ti­lan­ne Oulus­sa: tar­tun­to­jen ja altis­tu­mis­ten taso edel­leen korkealla

Oulu on epi­de­mian toi­sek­si pahim­mal­la tasol­la eli kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä arvioi tilan­net­ta uudel­leen huo­men­na tiis­tai­na 17.8.

Vii­me vii­kon (vko 32) uusien tar­tun­to­jen ja altis­tu­mis­ten mää­rät säi­lyi­vät sama­na edel­li­seen viik­koon näh­den. Taso molem­mis­sa on kui­ten­kin korkea.

Tar­tun­ta­läh­tei­nä vii­kol­la 32 oli­vat per­heen sisäi­set tar­tun­nat, yksi­tyi­set tapaa­mi­set, työ­pai­kat, ravin­to­lat ja ylei­sö­ta­pah­tu­mat. Tun­te­mat­to­mas­ta läh­tees­tä ole­vien tar­tun­to­jen osuus säi­lyi pie­ne­nä, edel­li­sen vii­kon tapaan noin 13 prosentissa.

Jouk­koal­tis­tu­mi­sia tuli ilmi 11 vii­me vii­kon aika­na. Jouk­koal­tis­tuk­sia tapah­tui kou­luil­la (Pit­kä­kan­kaan kou­lun 3A, Made­kos­ken kou­lun 6A), päi­vä­ko­deis­sa (Pik­ku-Ainon päi­vä­ko­ti, Rii­hi­ton­tun päi­vä­ko­ti), yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa ja harrasteryhmissä.

Näyt­teen­ot­to vähe­ni hie­man edel­li­seen viik­koon ver­rat­tu­na. Taso yli 3400 näy­tet­tä on kui­ten­kin kor­kea. Näyt­teen­ot­toa jou­dut­tiin resur­soi­maan lisää.

Roko­tus­kat­ta­vuus nousee Oulus­sa hyvin. Tavoi­te­ta­son yli 85% (ykkös­ro­ko­te) ovat jo saa­vut­ta­neet kaik­ki yli 40 ‑vuo­ti­aat ikä­ryh­mät. Myös nuor­ten 12–15-vuotiaiden roko­te­kat­ta­vuus alkoi vii­me vii­kon kulues­sa nopeas­ti nous­ta. Eni­ten tuli­si panos­taa lisää ikä­ryh­mään 20–39-vuotiaat.

Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua Oulus­sa seu­raa­vis­sa pai­kois­sa 9.–13.8. väli­se­nä aikana:

  • Huk­ka Xpress Rotu­aa­ri 10.8. klo 12–14
  • Esca­pe room Iso­ka­tu 10.8. klo 17–18
  • Ravin­to­la Pan­nu 10.8. klo 18.15–21.30
  • Ravin­to­la Mai­se­ma, Eden 10.8. klo 20–21
  • Pizza & Buf­fa Limin­gan­tul­li to 12.8. klo 11.30–12.30
  • OSAO Kau­ko­vai­nio, Kot­kan­tie 2, ma 9.8. klo 08.30–15
  • Ravin­to­la Itsu­de­mo Sus­hi ti 10.8. klo 16.30–17.30
  • Bus­si­lin­ja 4 Ter­va­top­pi­la-Kon­tin­kan­gas, pe 13.8. 13.00–13.20

Tuol­loin pai­kois­sa ollei­den tulee tark­kail­la voin­ti­aan ja hakeu­tua her­käs­ti tes­tiin, jos ilme­nee koro­na­vi­rus­tar­tun­taan viit­taa­via oirei­ta. Kat­so ohjeet koro­na­tes­tiin hakeu­tu­mi­ses­ta: www.ouka.fi/korona.