Juha Hän­ni­nen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si, Mir­ja Veh­ka­pe­rä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen johtoon

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to valit­si ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­nan­tai-ilta­na val­tuus­ton puheen­joh­ta­jis­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net sekä valit­si jäse­net lau­ta­kun­tiin ja mui­hin luottamustoimiin.

Val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa vii­me kau­del­ta teh­tä­väs­tä tut­tu Juha Hän­ni­nen (kok.) Oulus­ta. Ensim­mäi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin yli-iiläi­nen Ris­to Päk­ki­lä (kesk.). Toi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin uusi val­tuu­tet­tu Sai­ja Hyvö­nen. (ps.) Oulusta.

Val­tus­ton kokouk­sen ava­si iäl­tään van­hin val­tuu­tet­tu, 70-vuo­tias Lyly Raja­la (kok), jol­la käyn­nis­tyi jo 7. val­tuus­to­kausi. Raja­la kuten Juha Hän­ni­nen ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la arvioi­vat puheen­vuo­rois­saan tule­van val­tuus­to­kau­den tuo­van pal­jon suu­ria haas­tei­ta, mut­ta Oulul­la on kaik­ki mah­dol­li­suu­det ja edel­ly­tyk­set tul­la entis­tä parem­mak­si, tule­vai­suu­den Ouluk­si. Työ­hön tar­vi­taan vii­saut­ta ja roh­keut­ta. Tavoit­tei­siin pääs­tään hyväl­lä yhteis­työl­lä sekä luot­ta­muk­sel­la ja kun­nioi­tuk­sel­la toi­sia koh­taan val­tuus­to­työs­sä. Päät­tä­jät ovat saa­neet äänes­tä­jil­tä man­daa­tin tähän tär­ke­ään tehtävään.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon valit­tiin 67 val­tuu­tet­tua, jois­ta 27 on uusia.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin tut­tu nimi, vii­me kau­del­la kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.). Varal­le valit­tiin yli­kii­min­ki­läi­nen Eeva-Maria Park­ki­nen.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si tuli Hen­na Määt­tä (vihr.) ja varal­le Emma Oja­nen.

2. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin Pir­jo Sir­viö (sdp) 31.7.2023 saakka.

2. vara­pu­heen­joh­ta­na toi­mii elo­kuus­ta 2023 alkaen vaa­li­kau­den lop­puun 2025 Mii­na Annii­na Heis­ka­nen (sdp). Varal­la koko kau­den on  Pia Hil­tu­nen.

Jäse­nik­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen valittiin:

Lau­ri Niku­la (varal­la Kal­le Pyky) kesk.

Juk­ka Kol­mo­nen (Susan­na Kis­ner) kesk.

Jar­mo J. Hus­so (Sami Pikkuaho)

Mat­ti Matin­heik­ki (Paa­vo Koho) kok.

Han­na Hai­pus (Han­ne-Mari Jun­tu­nen) kok.

Juk­ka Huo­ta­ri (Pek­ka Het­ta) ps.

Jen­na Simu­la (Sai­ja Hyvö­nen) ps.

Mik­ko Rau­das­kos­ki (Rau­no Hek­ka­la) vas.

Jes­si Joke­lai­nen (Anne Huo­ta­ri) vas.

Jaak­ko Kuusis­to (Jamal Awad) vihr.

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin vasem­mis­to­lii­ton Mart­ti Kor­ho­nen, hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­taa joh­ta­maan vih­rei­den Susa Vike­vä­kor­va ja yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jak­si perus­suo­ma­lais­ten Jani Tör­mi.

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja on kokoo­muk­sen Nii­lo Hei­no­nen ja raken­nus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja kes­kus­tan Mer­ja Rasin­kan­gas.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kon­ser­ni­jaos­ton puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin kes­kus­tan Mir­ja Vehkaperä.