Koro­na­suo­si­tus­ten jat­kos­ta pää­te­tään tänään

Koro­nae­pi­de­mia on kiih­ty­mäs­sä Oulus­sa. Eilen oulu­lai­sil­la todet­tiin 24 uut­ta tar­tun­taa. Tänään tors­tai­na ker­rot­tiin 22 uudes­ta tar­tun­nas­ta. Tar­tun­ta­läh­tee­nä suu­ri­mas­sa osas­sa on tut­ta­vat, illan­viet­to­po­ru­kat tai läh­de on tuntematon.

Oulu on edel­leen leviä­mis­vai­hees­sa, ja tar­tun­to­jen ja altis­tu­mis­ten mää­rä on kas­vus­sa. Nykyi­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 18.1. saak­ka. Jat­kos­ta pää­te­tään tänään tors­tai­na alu­eel­li­ses­sa koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä ja Oulun kau­pun­gin koro­na­ti­lan­ne­ku­va­ryh­mäs­sä. Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä käsit­te­lee suo­si­tuk­sia huo­men­na perjantaina.

Karan­tee­niin ase­tet­tiin eilen 82 hen­ki­löä ja täl­lä vii­kol­la karan­tee­niin ase­tet­tu­ja on kaik­ki­aan 201. Uusia tar­tun­to­ja on ollut vii­kon aika­na 51, mikä on lähes kak­si ker­taa enem­män kuin edel­li­sel­lä viikolla.

Jouk­koal­tis­tu­mi­sia hoivakodeissa

Oulus­sa on todet­tu kol­me uut­ta jouk­koal­tis­tu­mis­ta: ODL:n Ves­per-kodin 2. ker­rok­ses­sa, Mehi­läi­sen Vil­la Sul­ka ‑hoi­va­ko­dis­sa ja Cri­tak­sen Kan­nel­ko­dis­sa. Kai­kis­sa yksi­köis­sä on ryh­dyt­ty tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omais­ten ohjauk­ses­sa toi­men­pi­tei­siin mah­dol­lis­ten tar­tun­to­jen varalta.

Oulus­sa koro­nan 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus on nyt 68,4 sataa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­ti, koko Poh­jois-Poh­jan­maan vas­taa­va luku on 41,9. Molem­mat ovat nousussa.

Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa on seit­se­män koro­na­po­ti­las­ta. Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa alle vii­si koronapotilasta.

Oulu­lai­set ovat käy­neet alku­vii­kos­ta hie­man enem­män tes­teis­sä kuin vii­me vii­kol­la. Edel­leen tes­te­jä on otet­tu noin kol­mas­osa vähem­män tavan­omai­siin mää­riin nähden.

Oulun kau­pun­gin näyt­teen­ot­to­pis­teet sijait­se­vat Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­teel­lä ja koro­na­vas­taa­no­toil­la. Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te on avoin­na joka päi­vä, myös vii­kon­lop­pui­sin ja arki­py­hi­nä. Vii­kon­lop­pui­sin ja arki­py­hi­nä näyt­tee­no­tos­ta Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­teel­lä vas­taa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri. Lisäk­si koro­na­näyt­tei­tä ote­taan yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä ja joil­la­kin yksi­tyi­sil­lä lää­kä­ria­se­mil­la ja työterveyshuolloissa.

Suo­si­tuk­se­na on, että lie­vis­sä­kin oireis­sa tulee jää­dä pois töis­tä, har­ras­teis­ta, tapaa­mi­sis­ta ja tes­tei­hin tulee hakeu­tua välittömästi.

Ravin­to­la­tar­tun­nat ovat kas­va­neet täl­lä vii­kol­la eri­tyi­ses­ti annis­ke­lu­ra­vin­to­lois­sa, joten kan­nat­taa har­ki­ta ravin­to­las­sa käyn­tiä sekä huo­leh­tia käsi­hy­gie­nias­ta ja tur­va­vä­leis­tä eri­tyi­sen hyvin ravin­to­la­käyn­tien yhteydessä.

Roko­tuk­set käynnissä 

Oulun kau­pun­ki on saa­nut täl­le ja tule­val­le vii­kol­le vain muu­ta­mia sato­ja rokot­tei­ta, joil­la roko­te­taan ensin lop­puun koro­na­po­ti­lai­ta vuo­deo­sas­tol­la hoi­ta­vat sekä aloi­te­taan koro­na­vas­taan­ot­to­jen ja näyt­teen­o­ton hen­ki­lös­tön roko­tuk­set. Roko­tuk­set ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­dos­sa ole­vil­le ikäih­mi­sil­le ja hei­dän hen­ki­lö­kun­nal­le voi­daan aloit­taa ensi vii­kos­ta (vko 2) alkaen. Tämän ryh­män roko­tuk­set jat­ku­vat tam­mi- ja hel­mi­kuun aikana.

Muu­ta roko­tusai­ka­tau­lua ei ole voi­tu vie­lä var­mis­taa, kos­ka var­muut­ta rokot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta, laa­dus­ta ja mää­ris­tä ei ole.

Kun­ta­lai­sia pyy­de­tään vält­tä­mään yhtey­den­ot­to­ja roko­tus­asi­aan liit­tyen. Ajan­ta­sai­nen tie­to koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta löy­tyy kau­pun­gin koro­na­si­vul­ta www.ouka.fi/korona.