Aiem­piin koro­na­suo­si­tuk­siin ei teh­ty muutoksia

Päi­vit­täis­ten koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la jat­ku­nut lop­piais­vii­kol­la kas­vusuun­nas­sa. Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä kokoon­tui käsit­te­le­mään alu­een tilan­ne­ku­vaa tänään tors­tai­na 7. tammikuuta.

Alu­eel­le aikai­sem­min anne­tut suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 18. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Suo­si­tus­ten jat­ka­mis­ta tar­kas­tel­laan seu­raa­van ker­ran tiis­tai­na 12. tammikuuta.

Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si, että Poh­jois-Poh­jan­maa on edel­leen koro­nae­pi­de­mian leviämisvaiheessa.

Tar­tun­to­jen mää­rä on alu­eel­la jat­ku­nut jou­lun pyhien jäl­keen kas­vusuun­nas­sa: vii­kol­la 53 tar­tun­to­ja todet­tiin kaik­ki­aan 126, mikä on yli puo­let enem­män kuin sitä edel­tä­neel­lä vii­kol­la. Vii­kol­la 1 tar­tun­to­ja oli tors­tai-ilta­päi­vään men­nes­sä todet­tu yhteen­sä 79 ja mää­rän ole­te­taan aset­tu­van vähin­tään vii­kon 53 tasol­le. Kaik­ki­aan Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todet­tu nyt 1650 tar­tun­taa. Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa on koro­nan vuok­si hoi­dos­sa seit­se­män potilasta.

Suu­ri osa nyt tode­tuis­ta tar­tun­nois­ta on tapah­tu­nut per­heen tai muun lähi­pii­rin sisäl­lä. Myös jou­lun ja uuden­vuo­den vie­rai­lut näky­vät tar­tun­ta­mää­ris­sä. Huo­les­tut­ta­vaa on, että yhä useam­pi tar­tun­nan läh­de jää selvittämättä.

Tau­tia on väes­tös­sä sel­väs­ti liik­keel­lä, mut­ta samaan aikaan koro­na­tes­tiin hakeu­tu­nei­den mää­rä on jää­nyt jou­lun ja uuden­vuo­den aikaan alhai­sek­si. Koor­di­naa­tio­ryh­mä muis­tut­taa­kin, että kes­kei­nen teki­jä epi­de­mian hal­lin­nas­sa on hakeu­tu­mi­nen koro­na­tes­tiin heti, kun pie­niä­kin oirei­ta ilmenee.