Iiläis­huol­ta­mol­la asioi­neel­la todet­tu koronavirus

Iin Shel­lil­lä uuden­vuo­de­naat­to­na 31.12. kel­lo 17–18 asioi­neel­la ulko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on todet­tu koro­na­vi­rus. Hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat asioi­neet Shel­lil­lä mai­nit­tu­na ajan­koh­ta­na pyy­de­tään tar­kas­ti seu­raa­maan voin­ti­aan. Mikä­li vähäi­siä­kään fluns­san oirei­ta ilme­nee, on syy­tä välit­tö­mäs­ti hakeu­tua koronatestiin.

Vuo­den alun koro­na­ti­lan­ne Oulun­kaa­ren alu­eel­la on rau­hal­li­nen. Iis­sä tar­tun­to­ja on tähän men­nes­sä todet­tu 31.

– Tule­vat vii­kot näyt­tä­vät, onko uuden­vuo­den aika vai­kut­ta­nut tar­tun­to­jen mää­rään alu­eel­lam­me. Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la var­sin­kin Oulus­sa tar­tun­to­jen mää­rä on kas­vus­sa ja myös Län­si-Poh­jan alu­eel­la tar­tun­to­jen mää­rä on lisään­ty­nyt. Valp­pau­teen ja huo­lel­li­suu­teen koro­naoh­jeis­tus­ten nou­dat­ta­mi­seen on edel­leen syy­tä, sanoo Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­pääl­lik­kö Rit­va Väi­sä­nen.

Oulun­kaa­rel­le ei vie­lä ole saa­tu koro­na­ro­kot­tei­ta, mut­ta roko­te­ja­ke­lun suun­nit­te­lu on käyn­nis­sä. Rokot­teet anne­taan val­tio­neu­vos­ton sää­tä­män ase­tuk­sen mukai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä, jon­ka mukaan rokot­teen saa­vat ensim­mäis­ten jou­kos­sa koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­va hoi­to­hen­ki­lös­tö, ensi­hoi­to, ris­ki­ryh­miä hoi­ta­va hoi­to­hen­ki­lös­tö, ikään­ty­neet sekä hen­ki­löt, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­via sai­rauk­sia. Muul­le väes­töl­le rokot­teet anne­taan Oulun­kaa­ren alu­eel­la jouk­ko­ro­ko­tuk­si­na, jot­ka toteu­te­taan ajan­va­rauk­sel­la. Roko­te­ja­ke­lus­ta vas­taa­vat sairaanhoitopiirit.

– Roko­te­ai­ka­tau­lu riip­puu saa­ta­vien rokot­tei­den mää­räs­tä. Kan­nat­taa kui­ten­kin varau­tua sii­hen, että rokot­teen saa­mi­nen laa­jaan jake­luun ei tapah­du het­kes­sä, vaan malt­tia tar­vi­taan. Jouk­ko­ro­ko­tus­ten suun­nit­te­lu on myös teh­tä­vä huo­lel­la. Tie­do­tam­me roko­tuk­sis­ta tar­kem­min heti, kun mah­dol­lis­ta. Kan­nus­tan kaik­kia kun­ta­lai­sia otta­maan rokot­teen, kun se on saa­ta­vil­la, sanoo Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.